Regionale ontwikkeling

Regionale ontwikkeling

Regionale ontwikkeling

Ruimte is politiek en vereist samenwerking. Als planners en bemiddelaars helpen we bij het vormgeven van een regionaal beleid voor ruimtelijke ontwikkeling. We verenigen disciplines om samen duurzame oplossingen te creëren voor steden, provincies, regio’s en landen. 

Regio’s als antwoord op complexe vragen van vandaag en morgen

De huidige opgaves voor ruimtelijk beleid zijn complex: kernversterking, versterking van streekidentiteit, circulaire economie, gezonde omgevingen, integrale ecosystemen, duurzame mobiliteit, bevolkingsevolutie, productieve steden … Hoewel deze uitdagingen globaal zijn, dienen ze een gebiedsgericht en context gebonden antwoord te krijgen vertrekkende vanuit het DNA van regio’s en steden. Het zijn ook uitdagingen die niet meer sectoraal kunnen aangepakt worden, maar vragen om een integrale benadering. 

Regio’s bezetten meer en meer een prominente plaats in het politieke en maatschappelijke veld. Het regionale niveau bundelt de voordelen van een bovenlokale sturing en van de middelen om projecten te realiseren met die van lokale knowhow, zowel op vlak van gebiedskennis als van kennis van lokale stakeholders. Zo vormt de regio een ideaal tussenplatform om onze toekomst vorm te geven. Waar mensen kunnen samenwerken binnen een regionale samenwerkingsvorm, ontstaan synergieën en grotere hefbomen om de mogelijkheden op een krachtdadige en samenhangende manier te verkennen, zonder het contact met de lokale stakeholders en gebiedskennis te verliezen. Vanuit deze samenwerking ontstaan ook de juiste condities om het integraal beleid vorm te geven dat onze regio’s nodig hebben om een antwoord te geven op de complexe uitdagingen van vandaag en morgen. 

“De strijd om de ruimte manifesteert zich veelal in de regio. Een stadsregionale benadering is noodzakelijk om tot een betere afstemming te komen tussen ruimtelijke uitdagingen en het mobiliteitsvraagstuk. De stadsregio is immers het schaalniveau waarbinnen het grootste deel van onze dagelijkse activiteiten zich vandaag afspeelt.“ – Manifest voor een betere samenhang tussen mobiliteit, stad en regio, VRP, 2015

Regionale ontwikkeling
Visie Bassin de Vie Charleroi

De kracht van regionale ontwikkeling

Wij willen als ontwerpers, planners, ruimtelijke bemiddelaars en procesbegeleiders samen met de veelheid aan stakeholders op zoek gaan naar deze toekomstmogelijkheden; op ruimtelijk-stedenbouwkundig, planologisch maar ook op energetisch, klimaat- en mobiliteitsvlak. Mobiliteitsnetwerken, valleien en fysieke landschappen eindigen immers niet aan gemeentelijke grenzen. 

We geloven dat de kracht van regionale ontwikkeling vooral ligt in het opstarten van een proces, en in het opzetten van solide, maar tegelijk ook flexibele samenwerkingen tussen regionale, lokale en bovenregionale gesprekspartners. 

Om dit proces op gang te brengen, werken wij als ontwerpers regionale gebiedsvisies uit, waarbij een geïntegreerde kijk op de ruimte en al zijn gelaagdheden en relaties het gesprek tussen de lokale, regionale én bovenregionale actoren kan voeden. We denken daarbij aan thema’s als mobiliteit, transport, energie en klimaat, veerkrachtige steden en dynamische groenblauwe en recreatieve netwerken.  

Onze ambitie is om interactie te bekomen doorheen alle schalen, sectoren en bestuursniveaus om uiteindelijk ook projecten te kunnen realiseren die maximale maatschappelijke meerwaarde betekenen. 

Dit vereist ook een reflectie over de regionale ‘governance’ en een duidelijke kijk op mogelijke samenwerkingsvormen tussen mensen met verschillende achtergronden in vaak complexe processen en projecten. Door de interactie zullen nieuwe opgaven duidelijker in beeld komen én kunnen deze meteen verbonden worden aan politieke en bestuurlijke besluitvorming en agendering. BUUR denkt ook samen met andere actoren na over nieuwe samenwerkingsvormen en processen om concrete regionale projecten tot stand te brengen.  

Regionale ontwikkeling
Landschapsvisie Bosque Metropolitano Madrid
Regionale ontwikkeling
Routeplan 2030 Antwerpen
Regionale ontwikkeling
Atlas Kernenkompas Regionet Leuven
Regionale ontwikkeling
Ruimtelijke Visie Geraardsbergen