Circulaire economie

Circulaire
economie

Circulaire economie

Een duurzame maatschappij is circulair georganiseerd, met gesloten technische en biologische kringlopen. Maar hoe maken we de overgang naar zo’n circulaire economie? We begeleiden beleidsmakers en stedelijke actoren in deze transitie via circulaire gebiedsontwikkelingen ontwikkelen een kader voor industriële productie, waterbeheer, voedselproductie en alle andere systemen die het metabolisme van onze samenleving bepalen. 

Van lineaire naar circulaire economie

Het nakomen van mondiale afspraken rond duurzaamheid vergt een radicale hertekening van ons ruimtelijk model. We dienen op zoek te gaan naar een meer duurzame manier om onze economische groei te organiseren. Steeds meer gemeenten, steden en regio’s maken de transitie naar circulaire economie en duurzaam, stedelijk beleid. Er heerst een groeiend bewustzijn van de schaarste aan natuurlijke hulpbronnen en de stijgende druk op complexe sociale kwesties.  

We gaan ervan uit dat lokale productie, het sluiten van kringlopen, het aangaan van samenwerkingsverbanden tussen economische actoren, duurzame stedelijke distributie, nabijheid van producent & consument… voorop staan in een transitie naar een meer duurzame circulaire economie. Het reserveren van bedrijvige ruimte in de nabijheid van consumenten, werkkrachten en kennis in de stad zal dus belangrijk zijn. 

De centrale vraag die we ons moeten stellen is of de wijze waarop ‘omgevingen’ vandaag werken in hun huidige voorkomen volstaan om de economische transformaties met betrekking tot circulaire economie te herbergen. En hoe ze omgebogen kunnen worden om economische transformatie aan te trekken en plaats te bieden. 

Multidisciplinaire expertise in sociaal-economische en sociaal-ruimtelijke processen is hiervoor elementair.  

Circulaire economie
Pilootproject 'Terug in Omloop' Potterij Mechelen

Condities voor veerkrachtige circulaire steden

BUUR ondersteunt hogere overheden, steden en gemeenten, ontwikkelaars en stadsmakers in de zoektocht naar nieuwe productie- en dienstenvormen en de integratie ervan in de ruimtelijke context. 

De opgave is complex en vraagt een multidisciplinaire expertise. Het gaat hierbij niet puur om oppervlaktes voorzien voor circulaire bedrijvigheid, maar over het scheppen van optimale stedelijke condities voor enerzijds efficiënter ruimtegebruik van de huidige bedrijvigheid en anderzijds  het aantrekken van nieuwe economische activiteiten. 

In de context van circulaire economie vormen ‘verweving’, ‘intensivering’ en ‘ruimtelijk rendement’ sleutelbegrippen om maatschappelijke meerwaarde te kunnen creëren.   

We zoeken in de transitie naar circulaire economie zowel naar quick-wins, en projecten die bottom-up kunnen opstarten, alsook naar een stapsgewijze implementatie van grootschalige structuren en hubs die de condities creëren voor veerkrachtige circulaire steden en regio’s. In een bestaande en bebouwde context is er bovendien weinig ruimte voor het opzetten van nieuwe fysieke netwerken. Een geïntegreerde aanpak, waarbij de verweving van verschillende schaalniveaus voorop staat, is vereist.  

Circulaire economie
Labo XX Werk Antwerpen
Circulaire economie
Circulaire wijk noordelijke stationsomgeving Roeselare
Circulaire economie
Toekomstvisie North Sea Port
Circulaire economie
Studie Industriepark Noord Sint-Niklaas