Klimaat & energie

Klimaat &
energie

Klimaat & energie

Koolstofneutraliteit zal de norm zijn in 2050. We begeleiden elke opdrachtgever bij het opmaken van klimaatplannen en de uitvoering van een resolute energietransitie. Samen buigen we de klimaatcurve positief om.

Klimaatimpact

De globale crisis van de klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van de moderne tijd en vraagt om drastische actie; en dat liever vandaag dan morgen. Een groot deel van onze impact op het klimaat kan teruggebracht worden op het gebruik van fossiele brandstoffen voor de productie van energie om onze gebouwen te verwarmen, ons voort te bewegen, goederen te produceren en elektrische apparaten te doen werken. Een doortastend klimaatbeleid kan dus niet zonder een omvangrijke energetische transitie. Maar ook in ons consumptiegedrag, de manier waarop voeding wordt geproduceerd en ons ruimtegebruik liggen cruciale sleutels voor het terugdringen van de broeikasgasuitstoot.

Ruimte speelt daarbij steeds een belangrijke rol: groene energieproductie heeft een groot ruimtebeslag en dient intelligent ingepast te worden, het verouderde gebouwenbestand waarin we wonen en werken is een van de belangrijkste oorzaken van het hoge fossiele energieverbruik, onze verspreide manier van bouwen werkt het autogebruik in de hand en de nood voor meer ecologische voedingsproductie moet ruimtelijk ingepast worden in een landschap waar bebossing en waterbuffering cruciaal blijken voor klimaatadaptatie.

Klimaat & energie
Wijkgebonden energiestrategie Leuven

Klimaatbeleid

BUUR ontwikkelt energiestrategieën en klimaatplannen voor iedereen; van projectontwikkelaars tot lokale besturen en regio’s. Op vlak van energiebeleid staan we, vaak in samenwerking met Sweco’s divisie Energy, vooraan op elk van de verschillende fronten.

Op lokaal niveau denken we mee na hoe renovatiestrategieën kunnen ontwikkeld worden en hoe collectieve productie en distributie van groene warmte kan worden georganiseerd. Op regionale schaal ontwikkelen we plannen voor energielandschappen met ruimte voor grootschalige hernieuwbare energieproductie. In opdracht van het Vlaams Departement Omgeving zijn we betrokken bij het ontwikkelen van een nieuwe beleidsaanpak rond energieregio’s en collectieve renovatie. Tegelijk zorgen we ervoor dat bij onze eigen masterplannen zoveel mogelijk aandacht gaat naar klimaatbestendigheid en duurzame energiestrategie.

Klimaatbeleid is echter meer dan planning alleen: een echte transitie kan pas plaatsvinden als ze gepaard gaat met een brede bewustwording en gedragsverandering bij de bevolking zelf.

Dit raakt aan talrijke en heel persoonlijke thema’s, zoals waar en hoe we willen bouwen en wonen, hoe we ons verplaatsen, wat we eten, welke producten we kopen … Als stedenbouwkundigen kunnen we niet claimen om zo’n grootschalige maatschappelijke veranderingen zelf teweeg te brengen. Maar we kunnen ze wel mee faciliteren, oplossingen vormgeven, mensen inspireren met aantrekkelijke toekomstbeelden en het maatschappelijk debat in gang zetten en begeleiden.

Klimaat & energie
Herinrichting Stadspark De Motten - foto Bram Goots
Klimaat & energie
Interne Denktank Klimaat
Klimaat & energie
Roadmap Klimaatneutraal Leuven 2050
Klimaat & energie
Toekomstvisie Muide Meulestede Gent