Onze projecten
Beleidsplanning
Ruimtelijke instrumenten
Strategisch advies
Ondersteuning lokale besturen
Ruimtelijke data

Visienota ruimte Vlaams-Brabant
2015 —

Visienota ruimte Vlaams-Brabant

Voorbereiding en uitwerking van een nieuw provinciaal ruimtelijk beleid

Vanuit de vaststelling dat het huidige provinciaal ruimtelijk structuurplan geen kentering in ruimtelijke ordening kon bewerkstelligen, gaf de Provincie Vlaams-Brabant aan BUUR en SUM / Atelier Romain opdracht om een nieuwe ruimtelijke beleidsvisie op te stellen.

De aanhoudende periferisering, het dreigende mobiliteitsinfarct en de dwingende klimaatproblematiek vereisen een radicale omslag van de ruimtelijk ordening. De Provincie heeft ter zake weliswaar minder bevoegdheden, maar fungeert wel als bruggenbouwer tussen de verschillende betrokken beleidsniveaus en –sectoren. Het project “Regionet Leuven”, een samenwerking tussen BUUR en provincie, is een belangrijke inspirator.

Het uitgangspunt voor het onderzoek is een herinterpretatie van het “cultuurlandschap”, als resultante van het menselijk ingrijpen op de natuurlijke omgeving. Hierin definiëren we vijf types omgevingen, met het uitwerken van toekomstperspectieven i.f.v. diverse maatschappelijke uitdagingen. De twee uiterste types zijn de fysische structuur, die we willen beschermen en versterken, en de hoogdynamische structuur, die we willen optimaliseren en verdichten. Tussenin voorzien we de herstructurering en consolidatie van respectievelijk de open ruimte, de periferie en de dorpsstructuren.

Het conceptueel, territoriaal onderzoek wordt gekoppeld aan de uitwerking van een viertal case studies. Daarin worden de ontwikkelingsperspectieven op een concrete ruimtelijke setting toegepast, als test voor de effectiviteit en de haalbaarheid. Een cyclische terugkoppeling leidt tot versterking van zowel de visie als de case studies. Dit vormt de basis voor een breed stakeholderoverleg, waarbij zowel bestuurlijke als maatschappelijke actoren feedback geven en de visie en de cases verwerken tot een gedragen resultaat.

Het onderzoek van BUUR en Atelier Romain heeft tevens de andere provincies geïnspireerd; Antwerpen en Oost-Vlaanderen hebben een gelijkaardige opdracht aan ons toevertrouwd.

Visienota ruimte Vlaams-Brabant
Visienota ruimte Vlaams-Brabant
Visienota ruimte Vlaams-Brabant
Visienota ruimte Vlaams-Brabant
Visienota ruimte Vlaams-Brabant
Visienota ruimte Vlaams-Brabant
Code
VRV
Klant
Provincie Vlaams-Brabant
Team
BUUR + SUM / Atelier Romain
Status
In ontwerp