Onze diensten

Geïntegreerde
dienstverlening

Wij bieden cliënten binnen het brede veld van stedenbouw een grote waaier van professionele diensten aan.

BUUR Part of Sweco werkt altijd een aanpak op maat van het project uit, in functie van de verwachtingen van de opdrachtgever. We kijken daarbij met een frisse blik en kritisch-constructief naar de opgave. We plaatsen ze in perspectief en durven de uitdagingen te herformuleren waar nodig.

Onze dienstverlening steunt op de innovatieve ontwikkeling van methodieken en instrumenten. Hieronder het overzicht. Raadpleeg swecobelgium.be voor het overzicht van alle diensten binnen Sweco.

Masterplanning

Masterplanning

BUUR zet sterk in op stadsvernieuwingsprojecten; van attractieve gemengde stedelijke ontwikkelingen tot dorpsvriendelijk bouwen. We maken masterplannen voor publieke en private opdrachtgevers. Nu eens op schaal van een bouwblok, dan weer voor een hele wijk, maar altijd met het oog op een geïntegreerde aanpak en collectieve meerwaarde van deze projecten.

De rol van onze masterplannen kunnen sterk variëren. Van een masterplan dat de basis vormt voor de concrete ontwikkeling van een site tot strategische masterplannen binnen beleidsvoorbereidende visievorming. Masterplanning is ook een uitstekend middel om ambities en ideeën ruimtelijk af te toetsen binnen een geïntegreerde gebiedsontwikkeling.

Wij zijn gespecialiseerd in stadsontwerp en ontwerpend onderzoek. Een interactief proces op maat stemt hierbij ambities en uitgangspunten van opdrachtgevers en betrokken op elkaar af. Dit laat ons toe om met onze ontwerpen innovatieve én gedragen oplossingen te formuleren voor stedelijke uitdagingen.

In onze masterplannen combineren we analyse en ontwerp van bebouwde en open ruimte met procesvoering en stakeholdermanagement op maat, financiële haalbaarheid, programma-onderzoek, planologische ondersteuning, mobiliteit, ecologie en waterhuishouding, wijkgerichte energiesystemen … Waar onze masterplannen gericht op realisatie, wervende ontwerpen zijn voor de concrete ontwikkeling, bepalen onze strategische masterplannen ambities, strategieën en referentiekaders voor visievorming en beleid op korte en langere termijn.

Het verzekeren van continuïteit en kwaliteitsbewaking vanuit het masterplan naar de realisatie ervan, vinden we belangrijk. BUUR ondersteunt de opdrachtgever graag bij de selectie en/of begeleiding van de architecten en heeft alle expertise in huis voor de studie‐opdracht voor de aanleg van de buitenruimte. Ook de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden kan toevertrouwd worden aan BUUR.

Haalbaarheidsstudies

Haalbaarheidsstudies

Zowel bouw- en infrastructuurprojecten als stedelijke en landelijke ontwikkelingsprojecten vergen telkens een correcte afweging van omgevingsfactoren en randvoorwaarden. Zonder de eisen van bouwheer of initiatiefnemer uit het oog te verliezen, brengen we de kansen en uitdagingen van een project in kaart. BUUR voert een multidisciplinair onderzoek naar de financiële, technische, ruimtelijke en omgevingsaspecten van een project. We zoeken actief mee naar oplossingen die de uitvoerbaarheid van een project verhogen.

De haalbaarheid van een project hangt af van de mate waarin het project betrokken is op zijn omgeving: een goede landschappelijke en ruimtelijke inpassing, evenwichtige ontsluiting, kortom met een schaal en dimensie die geen effecten afwentelt.

We zijn gespecialiseerd in de analyse van milieu- en mobiliteitseffecten. Door de milieu- en gezondheidseffecten op mens en omgeving van in het begin van een project in kaart te brengen, denken we meteen ook na over milderende, mitigerende of compenserende maatregelen. Dit laat toe deze tijdig te integreren in het project en het project bij te sturen of alternatieven aan te reiken. Deze aanpak biedt een grote garantie op een haalbaar en realiseerbaar project, met het nodige draagvlak bij betrokken inwoners, adviesinstanties of vergunningverlenende overheden.

Ruimtelijke economie

Ruimtelijke economie

Een juiste vestigingsplaats voor economische activiteiten, evenwichtige ontsluiting en de inbedding in een ruimer maatschappelijk weefsel zijn de sleutelfactoren voor een gezond en dynamisch lokaal en regionaal economisch klimaat. Voor BUUR is het belang van de ruimtelijke organisatie van het economisch weefsel, alsook de kennis van de ruimtelijke economie vanzelfsprekend. Onze specifieke benadering is echter kenmerkend.

We onderzoeken samen met de betrokken private en publieke sleutelactoren de maatschappelijke integratie en meerwaarde van economische ontwikkelingsprojecten. Inzetten op verweving van functies en circulariteit spelen hierbij een cruciale rol. Aan de hand van onder andere programmastudies, scenario-ontwikkeling en kosten-batenanalyses ondersteunen we visie- en coalitievorming rond projecten zoals circulaire economie, inpassing van de maakindustrie en het samengaan van wonen en werken.

De zoektocht van steden naar nieuwe productie- en dienstenvormen en de integratie ervan in het stedelijk weefsel is complex. We merken dat het courante lineaire traject van ontwerp – realisatie – gebruik niet beantwoordt aan de sterk evoluerende programma’s van eisen op maat van de economische actoren. Om te komen tot een duurzame economische ontwikkeling werken we op verschillende schaalniveaus, met aandacht voor bottom-up en top-down processen. Dit vereist een brede kennis en integrale benadering van stedenbouw met aandacht voor ruimtelijk ontwerp.

Ons team ziet de rol van de stedenbouwkundige in dit soort projecten verschuiven van ‘masterplanner’ naar ‘partner in transitie’. Het eindproduct is geen blauwdruk die vooropstelt hoe de bebouwde ruimte eruit zal zien, maar een transitiestrategie met concrete strategische acties.

Beleidsplanning

Beleidsplanning

Op lokaal, provinciaal en regionaalniveau voert BUUR strategisch onderzoek en werken we aan ambitieuze visies en beleidsplannen. We zijn sterk in strategische ruimtelijke plannen en benaderen deze altijd met een interdisciplinaire blik en aanpak.

We formuleren strategieën voor kernversterking, verdichting en verweving, of focussen ons op ecologische, recreatieve en mobiliteitsnetwerken in een ruimere regio. Omdat een stad of regio niet enkel door deskundigen kan bedacht worden, volgen we hiervoor altijd een open onderzoeks- en participatietraject. Lokale en regionale kennis van diverse gebruikers is cruciaal in het vormende proces van een strategisch beleidsplan. Het moet immers het kader vormen voor concrete projecten van private en publieke bouwheren.

Strategische planningsprocessen zijn veelal beleidsvoorbereidende of beleidsvormende studies. Via data-analyse, actorenbevragingen, sectorale visies en ontwerpend onderzoek, ontwikkelen we scenario’s en zetten we mogelijke strategieën uit. Ook denken we graag mee over hoe deze strategische visies kunnen omgezet worden in beleidsinstrumenten, investeringsprogramma’s en concrete acties.

Werken op strategisch niveau vraagt een doorgedreven procesaanpak, waarbij stakeholders, beleidsmakers en het brede publiek in een weldoordacht proces worden samengebracht in werkgroepen, debatten en beslissingsraden. Mensen of organisaties bijeenbrengen, vormt veelal ook de kiem voor latere samenwerkingen en pilootprojecten.

Ruimtelijke instrumenten

Ruimtelijke instrumenten

BUUR heeft de expertise om door de juiste ruimtelijke instrumenten in te zetten, een visie slagkracht te geven en realiseerbaar te maken. Uitdagende projecten hebben immers meestal een breed bereik en het is nodig deze af te stemmen met de randvoorwaarden uit het omgevingsrecht en de belangen van betrokkenen. Iedere lokale situatie is anders en vraagt een gerichte aanpak en de juiste inzet van instrumenten.

Door onze jarenlange ervaring in ruimtelijke planning, stedenbouw en milieu bouwden we een brede expertise op- in tal van instrumenten in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. In de begeleiding van diverse overheden hebben we zeer goede kennis opgebouwd uit de praktijk van de ruimtelijke beleidsplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, verordeningen, milieueffectenrapportage, omgevingsvergunningen, alsook natuurtoetsen en passende beoordelingen.

Voor complexe opgaves doorlopen we de procedure complexe projecten, of kiezen we voor een procesarchitectuur die alle nodige instrumenten samenbrengt in een geïntegreerd planproces.

Strategisch advies

Strategisch advies

Het is cruciaal om de grenzen van de probleemstelling scherp af te bakenen en de beleidsopgave helder te formuleren. Want hieruit volgt de realisatie van een beleidsdoelstelling of ontwikkelingsproject en de efficiëntie van een proces. BUUR geeft strategisch advies in deze cruciale beginfase van een project. We helpen om het kader te vormen, de randvoorwaarden te interpreteren, de context in kaart te brengen en de prioriteiten te bepalen.

Een eerste stap is het goed definiëren van de vraag, selecteren van de sleutelkwesties, verkennen van hindernissen en zoeken naar hefbomen en partners, om vervolgens over te gaan tot visievorming, oplossingsrichtingen, scenariotoetsen en adviezen voor de korte en langere termijn. Zo stellen we weloverwogen en toekomstgerichte keuzes voor.

We begeleiden de strategische communicatie naar stakeholders en zetten voor het vlotte verloop van het project ook een doordacht traject uit.

Ondersteuning lokale besturen

Ondersteuning lokale besturen

Je kan op BUUR rekenen op lange termijn; we engageren ons om een gemeente gedurende een lange periode te ondersteunen in haar ruimtelijk beleid. We geven begeleiding bij de ontwikkeling van overkoepelende ruimtelijke visies en beleidskaders, of we organiseren masterclasses of cocreatieve workshops om bij de start van een projectontwikkeling mogelijkheden en randvoorwaarden te verkennen. We bieden voor bepaalde termijnen ook hulp bij de behandeling van omgevingsvergunningsaanvragen.

Bovendien verlenen we gemeentes bijstand op korte termijn en stellen we onze deskundigheid ter beschikking: een advies over een omgevingsvergunningsaanvraag, een lezing of evaluatie van een rapport opgemaakt door derden, de behandeling van bezwaren in het kader van een openbaar onderzoek, het zetelen in een adviesraad of het leveren van een specifiek technisch advies.

Ruimtelijke data

Ruimtelijke data

Data en kennis onderbouwen elke stap in een project. Aan de hand van GIS en FTE verzamelen we geografische en andere kwantitatieve data. Op basis van surveys of open dataplatvormen ondersteunen we ook participatie datacollectie en kwalitatieve beoordelingen. Dit laat toe om heldere cartografische onderleggers te maken, maar ook om ruimtelijke modellen voor scenario-onderzoek te ontwikkelen.

Samen met onderzoeksinstellingen, strategische partners en andere divisies zet BUUR in op systeemdenken en het aanpakken van complexe maatschappelijke opgaves. Dit vergt integratie van datasystemen en interactieve processen van evaluatie en monitoring. Innovatie op gebied van data scraping, modellering en visualisatie staan hierbij centraal.

Inrichting publieke ruimte

Inrichting publieke ruimte

BUUR ontwerpt publieke ruimtes in en buiten steden en gemeenten: van parken, pleinen en straten tot geïntegreerde visies over de open ruimte in een hele wijk of kern. We begeleiden daarbij het volledige proces van analyse & visie tot uitvoering.

Onze publieke ruimte geeft een fysieke vorm en verschijning aan onze samenleving. Het zijn plekken waar een belangrijk deel van het openbare leven zich afspeelt en ontmoetingen tussen mensen plaatsvinden. Vandaar is het uitermate belangrijk om zorg te dragen voor de identiteit, het karakter en de uitstraling van onze parken, pleinen, en straten en hun betekenis in ons collectief geheugen. Ze zijn dé plek waar een gezond sociaal weefsel kan groeien dat gemeenschappen bindt en boeit.

We hebben daarom aandacht voor de eigenheid en de historiek van de plek en integreren in elk project de klimaat adaptieve maatregelen die nodig zijn om een aangename en gezonde leefomgeving te creëren. Het ontwerpproces vraagt een respectvolle benadering, die nauw aansluit bij de verwachtingen en waarden van bewoners, bezoekers en gebruikers.

Landschapsvisies en ecologie

Landschapsvisies en ecologie

BUUR creëert visies over de inrichting van landschap en publieke ruimte op niveau van een wijk, gemeente, stad of regio. We stellen hierbij integrale ecosystemen centraal en zoeken naar een optimale verweving van water en natuur, voedselproductie, bebouwde ruimte en zachte netwerken. We zien daarbij verschillende landschappelijke uitdagingen zoals het gebrek aan open ruimte en/of de versnippering van die open ruimte, klimaatadaptatie …

Dat vertaalt zich enerzijds in visies rond de integratie van stedelijke programma’s, hernieuwbare energie, infrastructuur in het landschap én anderzijds in visies en ontwerpen van nieuwe landschaps- en natuurontwikkelingen. Onze meerwaarde ligt in het samenbrengen van stedenbouwkundige, landschappelijke, ecologische erfgoed-, hydrologische en technische en procesmatige aspecten.

Infrastructuurontwerp

Infrastructuurontwerp

BUUR ontwerpt infrastructuur voor alle vervoersmodi. Het ruimtelijk ontwerp van de infrastructuur vertrekt vanuit evenwaardige insteken: de ontwerp- en kwaliteitseisen van de infrastructuur en haar gebruikers én de omgevingskenmerken. We bouwen de infrastructuur op vanuit een multimodale benadering en integreren deze in de omgeving.

Infrastructuurontwerp is niet enkel het ontwerp van de weg, fietspad of tramlijn, maar ook het vormgeven van nieuwe plekken en publieke ruimtes. Daarom vraagt de aanpak van infrastructuur om een interdisciplinaire benadering met een sterke wisselwerking tussen het maatschappelijke aspect, planologie, stedenbouw, landschap en ecologie, mobiliteitsplanologie en -modellering en de technische haalbaarheid. Deze integrale werkwijze draagt bij tot de vorming van een maatschappelijk draagvlak en een vlot verloop van procedures.

Ontwerp van kunstwerken

Ontwerp van kunstwerken

In het kader van de inrichting van publieke ruimtes en infrastructuurontwerp geeft BUUR bouwkundige constructies (luifels, bruggen, tunnels) vorm. Wij doen dat op een integrale manier, die ingebed is in de stedenbouwkundige en landschappelijke context. We definiëren het programma van het kunstwerk en geven het betekenis in de context. Samen met onze infrastructuur- en bouwdeskundigen volgen we een geïntegreerde bouwmethodiek en vertalen dit door naar een passende architecturale vormgeving. De ambitie is om integraal en contextueel kunstwerken te ontwerpen.

Mobiliteitsplanning

Mobiliteitsplanning

Mobiliteit gaat voor BUUR over het verhogen van de bereikbaarheid en tegelijk het verminderen van de auto-afhankelijkheid. Dit doen we door de uitbouw van het vervoersaanbod te laten sporen met een doordacht ruimtelijk beleid dat inzet op kernversterking en ruimtelijke ontwikkelingen rond knooppunten in het netwerk.

Bij het plannen van netwerken bekijken we prioritair het verbeteren van de verkeersveiligheid, in het bijzonder de plaats van voetgangers en fietsers. Met deze insteek begeleidt BUUR haar opdrachtgevers richting een meer duurzame mobiliteit.

Nog al te vaak wordt kostbare ruimte ingepalmd door stilstaande wagens. Het is daarom cruciaal om bestuurders te begeleiden in de shift van autobezit naar combigebruik, zodat er meer plaats is voor levendige en aantrekkelijke straten en pleinen. Vervoersplanning op regionale schaal biedt ons de mogelijkheid om vernieuwende modellen te implementeren voor de aansluiting van openbare vervoers- en fietsnetwerken, multimodale overstap- of knooppunten en de afstemming tussen het mobiliteits- en ruimtelijk beleid. Binnen deze kaders sturen we gedragsverandering van gebruikers aan en stimuleren we de reductie van de verplaatsingsvraag.

BUUR werkt zowel lokale als regionale mobiliteitsplannen uit, net als parkeerbeleidsplannen en circulatieplannen. In het kader van projecten en plannen voert BUUR mobiliteitseffectenstudies uit.

Verkeerstechnisch onderzoek

Verkeerstechnisch onderzoek

BUUR maakt gebruik van objectieve data en berekeningsmethoden om ontwerpmatige en beleidsmatige scenario’s te analyseren en keuzes te onderbouwen. Onder het motto ‘meten is weten’ gebruiken we kwantitatief en kwalitatief onderzoek om ontwerp- en beleidsvraagstukken te objectiveren en te duiden. Dit biedt houvast en inzicht aan de mobiliteitsplanners en infrastructuurontwerpers, maar ook aan de beleidsmakers en burgers.

Verkeerstechnisch onderzoek omvat onder andere het ontwerpen van verkeerslichtenregelingen, het uitvoeren van verkeerssimulaties op micro-, meso- en macroschaal alsook voetgangerssimulatie, ITS-studies en verkeers- en parkeeronderzoek (o.a. met Mobile Mapping en ANPR). Met deze doelgerichte studies proberen we alternatieven aan te reiken in het ontwerpproces.

Onder het luik ‘Minder Hinder’ hoort het studiewerk met als doel de hinder voor weggebruikers zo laag mogelijk te houden tijdens de uitvoering van wegeniswerken. Daarbij wordt impliciet ook ingezet op een modale verschuiving naar openbaar vervoer en actieve vervoerswijzen. Alle mogelijke ‘Minder Hinder’-maatregelen – van signalisatie, omleidingen tot tijdelijke inrichtingen – worden onderzocht op kosten-batenniveau en tot in detail uitgewerkt. Tijdens de werken wordt de impact opgevolgd en worden de maatregelen zo nodig bijgestuurd.

Procesmanagement

Procesmanagement

BUUR begeleidt opdrachtgevers doorheen het complexe ontwerp- en ontwikkelingsproces dat bij stedelijke projecten en visies komt kijken. Vanuit hun rijke ervaring sturen de procesmanagers en projectregisseurs van BUUR beleidsvraagstukken en ontwikkelingstrajecten methodisch aan. We zijn gespecialiseerd in communicatie en participatie bij gebieds- en projectontwikkeling, infrastructuurprojecten, en natuur- en landschapsinrichting.

We onderzoeken zelf mogelijke programma’s en toetsen de haalbaarheid op maatschappelijk, financieel en technisch vlak. Met een actuele kennis van instrumenten en procedures verzekeren we de slaagkans van complexe projecten. Bij het uiteenzetten van het tijdschema van een project gaan we uit van een geïntegreerde benadering. De potentiële studie- en uitvoeringsplanning, het juridische of procedurele traject en de interne en externe overlegmomenten worden gebald tot een proces. Het ontwerp van de architectuur van een proces is een kritische succesfactor voor elk project.

Omgevings- en stakeholder management

Omgevings- en stakeholder management

Het realiseren van projecten vraagt een hoge graad van gedeeld begrip tussen overheden en burgers. Omgevingsmanagement zoekt en creëert draagvlak, brengt belangen in balans en neemt obstakels weg. Onze experts zijn onderlegd in methodieken om dergelijke trajecten tot een succes te maken. We zijn gespecialiseerd in de aanpak van communicatie en participatie bij gebiedsontwikkeling, infrastructuurprojecten en de inrichting van de leefomgeving. We begrijpen ieder project als een veranderingstraject en ontwerpen telkens op maat een proces met voldoende wisselwerking tussen het ontwerp en de participatie.

Participatie en cocreatie

Participatie en cocreatie

BUUR zet in op brede participatietrajecten, in een open dialoog met sleutelactoren uit de publieke en private sector, uit het middenveld en in de buurten. Participatie wordt zo vroeg mogelijk in opdrachten georganiseerd: vanaf analyse, conceptvorming tot uitvoering en beheer. Naargelang de wenselijkheid worden stadsdebatten, ontwerpworkshops, infomarkten of overlegmeetings georganiseerd. Deze participatiemomenten worden ondersteund door digitale platformen die interactie, kennisuitwisseling en inclusiviteit bevorderen.

We gaan in het kader van de projecten ook op zoek naar mogelijke quick-wins en bottom-up initiatieven die we samen met lokale partners kunnen initiëren als een vorm van placemaking. Met onze professionele ondersteuning garanderen we kwaliteit tijdens het ontwikkelingsproces zelf en zorgen we ervoor dat dergelijke initiatieven opgeschaald worden.

Evaluatie duurzaamheid en milieu-impact

Evaluatie duurzaamheid en milieu-impact

BUUR staat voor een geïntegreerde benadering van duurzaamheid van bij de opstart van een plan of project. Daarbij streven we naar een optimaal evenwicht tussen het project en de impact ervan op mens, omgeving en welvaart. Die impact trachten we zo positief mogelijk te krijgen en combineren we met een maximale ruimtelijke en proceskwaliteit. Hiertoe zetten we verschillende tools in, afhankelijk van de scope van het project: een integrale duurzaamheidsevaluatie, een milieu-effectenonderzoek, een energiebalans of een meer gefocuste inschatting van bijvoorbeeld gezondheidseffecten en klimaatimpact. Op die manier krijgt het effectenonderzoek een volwaardige plaats in onze procesvoering en vloeien de conclusies ervan rechtstreeks door in het plan of project.

Bij een onderzoek van de milieu-impact, voeren we na een eerste definitie van de opdracht, meteen een screening uit van de potentiële milieu-en gezondheidseffecten. Via deze ‘quick-scan’ identificeren wij zo snel mogelijk randvoorwaarden en aandachtspunten en onderzoeken we hoe het project of plan hier rekening kan mee houden of moet op bijgestuurd worden. Dit is een iteratief proces waarbij het plan of project in permanente wisselwerking staat met het milieuonderzoek en door voortschrijdend inzicht vanuit de mogelijke impact op zijn omgeving verder vorm krijgt. Milderende of mitigerende maatregelen worden op die manier zo veel mogelijk vermeden of krijgen een directe voorvertaling in het plan of project.