Geïntegreerde ecosystemen

Geïntegreerde
ecosystemen

Geïntegreerde ecosystemen

Planten, dieren, mensen en gebouwen vormen samen het ecosysteem van onze steden en buurten. In onze met zorg vormgegeven landschappen en ecologische woonwijken brengen we dat ecosysteem tot bloei. Zo bieden onze projecten ruimte voor biodiversiteit, water, voeding, recreatie, energieproductie, …

Groenblauwe netwerken

We moeten actief ruimte voor groenblauwe netwerken heroveren. De huidige coronacrisis, maar ook de droogte van de afgelopen zomers, tonen  de kwetsbaarheid van onze maatschappelijke systemen die afhangen van open ruimte en van ecosystemen. Bovendien staat het voedselsysteem  onder druk als de teelten in moeilijkheden komen in de zomermaanden, en zelfs de drinkwaterbevoorrading heeft maar weinig marge. 

Dit vertaalt zich ook naar onze steden: een stad blijkt meer klimaatbestendig en vormt een meer kwalitatieve leefomgeving naarmate ze beschikt over een robuuste en coherente groenstructuur. Kiezen voor een veerkrachtige open ruimte met een duurzame invulling is ook hier cruciaal.   

Ruimtelijk en maatschappelijk zullen deze groenblauwe netwerken vele rollen en functies op een kwalitatieve manier moeten combineren: natuurbeleving, biodiversiteit, recreatie, waterberging, beeldkwaliteit, voedselproductie … Ook in de open ruimte zal het meervoudig ruimtegebruik in de toekomst nog aangescherpt moeten worden.  

Een belangrijke opgave ligt in een kanteling van ‘project-denken’ naar ‘netwerk-denken’: van een afvoersysteem met een waterbufferbekken naar een robuuste vallei die samenhangt met de hoge gronden, van belevingsparken naar productieve én biodiverse groenstructuren die ver in de stad doordringen … 

Een eerste belangrijke randvoorwaarde is een lokaal ruimtelijk beleid dat verdere inname van open ruimte, ook aan de rand van steden, tegengaat en de eerste stappen durft zetten naar een herstel van robuuste groenblauwe structuren als integraal ecosysteem. 

Geïntegreerde ecosystemen
IGreen Groenwinsten Limburg

Kansen voor meer biodiversiteit

BUUR ondersteunt de optimale, duurzame keuzes die initiatiefnemers, ontwerpers, lokale en hogere overheden voor deze opgave moeten maken. We doen dat  door grondige kennisname van het natuurlijke ecosysteem, dankzij beschikbare ruimtelijke informatietechnieken zoals databanken, GIS, groeiplaatsmodellering …  

In grote lijnen werken we vanuit twee invalshoeken aan projecten: we zitten in ontwerpteams, die het ecosysteem als volwaardig ontwerponderdeel meenemen in een project. We stellen zelf plannen op voor de inrichting van de groene en blauwe gebieden of we ontwerpen natuurbeheerplannen.  

Daarnaast maakt BUUR ook milieueffectenstudies. We toetsen de al dan niet negatieve effecten van een project op allerlei aspecten van het ecosysteem. Van daaruit adviseren we  ecologische maatregelen aan initiatiefnemers en aan hogere en lokale overheden. 

In elke opgave, van een wijkstraat tot in de kern van een grootschalig natuurgebied, zoeken we naar kansen voor meer biodiversiteit, als efficiënte graadmeter voor gezonde ecosystemen die op hun beurt weer diensten kunnen leveren aan een duurzame omgeving, zoals recreatiemogelijkheden, landschapsbeleving, voedselproductie, klimaatregeling en vele aspecten van water.  

Geïntegreerde ecosystemen
Groene Woonwijk Clementwijk Sint-Niklaas - foto Dirk Vertommen
Geïntegreerde ecosystemen
Groenplan Roeselare
Geïntegreerde ecosystemen
Masterplan Campus Arenberg Leuven
Geïntegreerde ecosystemen
Wonderwoud Gent
Geïntegreerde ecosystemen
Ecosysteemdienstenclusters Provincie Oost-Vlaanderen