Onze projecten
Beleidsplanning
Strategisch advies
Landschapsvisies en ecologie

Open Ruimte Netwerk Brussel
2020 —

Open Ruimte Netwerk Brussel

De ontwikkeling van een landschapsvisie voor een coherent open ruimte netwerk in en rond Brussel.

De wereld staat voor urgente uitdagingen inzake klimaat, biodiversiteit, gezondheid en een meer evenwichtige verdeling van welvaart. Stedelijke gebieden, zoals het metropolitaans gebied van Brussel, staan in het oog van de storm maar spelen ook een voortrekkersrol in het aanreiken van oplossingen. Het uitbreiden en verbinden van open ruimte staat terecht centraal in de meeste recente beleidsdocumenten, als toekomstgerichte oplossing die natuur en mensen verbindt en de maatschappij veerkrachtig maakt.

Samen met vijf gewestelijke instanties ondersteunen we de opbouw van een unieke intergewestelijk openruimtenetwerk in en rond Brussel dat inzet op het versterken van ecosysteemdiensten, groene infrastructuur en op natuur gebaseerde oplossingen. In een eerste deel werd een visie ontwikkeld, die de economische en demografische ontwikkelingen kadert en diverse functies integreert: landschappelijk, ecologisch, recreatief, voedselvoorziening, klimaat, versterking van ecosystemen, gezondheid en levenskwaliteit.

De visievorming gebeurde aan de hand van analyses en co-creatietrajecten op drie schaalniveaus. Op macroschaal zijn de opportuniteiten benoemd om open ruimte als structurerend element voor een gezonde stedelijke groei in te zetten, met grote corridors tussen stad en buitengebied, die ecosysteemdiensten leveren, zoals biodiversiteit, water, koelte, lokale landbouw en actieve verplaatsingen. Op mesoniveau vertalen we de visie in samenhangende ruimtelijke strategieën in de Noordrand, die de bestaande open en verstedelijkte ruimtes ecologisch versterken. Voor enkele specifieke plekken werd op microniveau meer detailonderzoek gedaan om coalities voor implementatie te detecteren en concrete richtlijnen te formuleren die toepasbaar zijn op niveau van perceel, straat, bouwblok en wijk.

De visie zal nu geoperationaliseerd worden in de projecten en instrumenten van de verschillende partners in samenwerking met lokale besturen, gebruikers, investeerders en eigenaars van open ruimte gebieden. Nu is het belangrijk dat deze visie geïmplementeerd wordt via de uitvoering van projecten, de opmaak van gepaste instrumenten en het verder inzetten op kennisdeling en samenwerking.

Om bottom-up initiatieven te ondersteunen en te begeleiden is een opdrachtencentrale opgericht voor de periode 2022-2025. Opdrachtgevers kunnen aansluiten bij de deze centrale om delen van het beschreven openruimtenetwerk aan te pakken en om de coherentie en duurzaamheid in hun studies en uitvoeringsprojecten te vergroten. Wij ondersteunen hierbij inzake ruimtelijke-landschappelijk ontwerp, alsook de nodige procesvoering en kennisdelen met lokale besturen, gebruikers, investeerders en eigenaars van open ruimte gebieden.

Meer informatie over de visie en de opdrachtencentrale voor het openruimtenetwerk Brussel:
Vlaams Gewest
Brussels Gewest

Open Ruimte Netwerk Brussel
Open Ruimte Netwerk Brussel
Open Ruimte Netwerk Brussel
Open Ruimte Netwerk Brussel
Open Ruimte Netwerk Brussel
Open Ruimte Netwerk Brussel
Open Ruimte Netwerk Brussel
Open Ruimte Netwerk Brussel
Open Ruimte Netwerk Brussel
Code
ORB
Klant
Dept. Omgeving – Afdeling Natuur en Bos – Openbare Vlaamse Afval Maatschappij – Perspective Brussels – Leefmilieu Brussel
Team
BUUR + Antea Group + Hesselteer
Status
luik 1 visie voltooid; luik 2 opdrachtencentrale actief