Onze projecten
Landschapsvisies en ecologie

Actualisatie Natura 2000 beheerplannen Brussel
2017 —

Actualisatie Natura 2000 beheerplannen Brussel

Toepassing van de Ordonnantie op het natuurbeheer in de Natura 2000-deelgebieden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In de periode 2006-2010 werden voorontwerpen van beheerplannen opgemaakt voor de 48 deelgebieden van de drie Speciale Beschermingszones in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Sinds het van kracht worden van de Ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud, is er een wettelijk kader voorzien voor de implementatie van het beheer in de Natura 2000-gebieden. De instandhoudingsdoelstellingen voor de drie Speciale Beschermingszones werden inmiddels vastgelegd in drie aanmeldingsbesluiten.

De hoofdopdracht van Sweco bestaat erin om de bestaande voorontwerpen van de Natura 2000 – deelgebieden te actualiseren op basis van de evoluties op het terrein en te conformeren aan de Ordonnantie. De deelgebieden hebben elk hun eigen uiteenlopende kenmerken, gaande van strak beheerde parken over begraasde schraalgraslanden tot bosgebieden en moeraszones, beheerd door Leefmilieu Brussel of private eigenaars. Sweco werkt hiervoor nauw samen met de terreinbeheerders en werknemers binnen de verschillende departementen van Leefmilieu Brussel.

Daarnaast wordt door Leefmilieu Brussel regelmatig beroep gedaan op onze expertise in allerhande opdrachten die een relatie hebben met de Natura 2000-deelgebieden. Denk hierbij aan het beoordelen van schadedossiers of het onderzoeken en onderbouwen van een uitbreiding van Speciale Beschermingzone BE1000002 “Bossen en open gebieden in het zuiden van het Brussels Gewest – complex Verrewinkel-Kinsendaal”.

In kader van deze opdracht werden eveneens fiches opgesteld met informatie voor het beheer van de soorten van gewestelijk belang en de strikt beschermde soorten van het Brussels hoofdstedelijk Gewest. Bekijk de documenten hier.

Actualisatie Natura 2000 beheerplannen Brussel
Actualisatie Natura 2000 beheerplannen Brussel
Actualisatie Natura 2000 beheerplannen Brussel
Actualisatie Natura 2000 beheerplannen Brussel
Klant
Leefmilieu Brussel
Team
BUUR + Hesselteer bvba
Status
in ontwerp