Onze projecten
Haalbaarheidsstudies
Ruimtelijke economie
Landschapsvisies en ecologie

Zennevallei Lot
2017 — 2018

Zennevallei Lot

Toekomstvisie bedrijventerrein Laekebeek en stationsomgeving Lot

De Zennevallei wordt gekenmerkt als een nauwe infrastructurenbundel bestaande uit het spoor, verbindings- en hoofdwegen, het kanaal en natuurlijk de Zenne. Tussen deze infrastructuren komt een patchwork voor van wonen, oude en nieuwe bedrijvigheid, open ruimte en natuur.

De uitdagingen in het projectgebied raken aan belangrijke thematieken die sterk vervlochten zijn: duurzame mobiliteit, sterke kernen, integrale ecosystemen, en dit in het kader van bredere actuele uitdagingen: klimaatverandering, demografische groei, nood aan zuinig ruimtegebruik en tegengaan van versnippering van de open ruimte.

Dit zijn hedendaagse uitdagingen die een integrale benadering vereisen op niveau van de stadsregio.

In het kader van het Strategisch project Zennevallei onderzocht BUUR in opdracht van de provincie, welke condities en samenwerkingsverbanden nodig zijn voor de transitie van de logistieke zone Laekebeek naar een circulair model en naar de kansen voor een duurzame stationsomgeving van Lot, met meerwaarde-creërende relaties in de context van beide gebieden: de kern van Lot, het kanaal en de Zennevallei.

Om ruimte te geven aan een brede coalitie van bestuurders, actoren, groeperingen en burgers, zoals het strategisch project van de Provincie ambieert, is een doorgedreven proces van participatie en co-creatie tot stand gekomen en werd het project in belangrijke mate gevoed op workshops en ontwerptafels. Door conflictsituaties tussen bovenlokale en lokale agenda’s in een ander perspectief te plaatsen en door op basis van scenario-onderzoek dialoog te creëren kon een meervoudig gedragen toekomstvisie ontstaan. Vandaag werken verschillende lokale (gemeente Lot, Colruyt, POM) en bovenlokale actoren (hogere overheden, AWV, NMBS, VMSW) in samenwerkingsverband aan de implementatie van de vooropgestelde concrete transitiesprongen.

Zennevallei Lot
Zennevallei Lot
Zennevallei Lot
Zennevallei Lot
Zennevallei Lot
Zennevallei Lot
Zennevallei Lot
Zennevallei Lot
Zennevallei Lot
Code
SPZ
Klant
Provincie Vlaams-Brabant
Team
BUUR
Status
Opdracht volbracht