Onze projecten
Masterplanning
Ruimtelijke economie

Wetenschapspark Greenbridge Oostende
2015 — 2016

Wetenschapspark Greenbridge Oostende

Een toonvoorbeeld van een duurzaam en kwalitatief bedrijventerrein

De hoofddoelstelling van deze opdracht is het uitwerken van een integrale, duurzame en kwalitatieve inrichting van wetenschapspark Greenbridge te Oostende waarbij het terrein gefaseerd kan ontwikkeld worden. De opdracht bestaat concreet uit de opmaak van een inrichting-, uitgifte en beheerplan alsook de opmaak van de CO2-neutraliteitsplan.

Het gaat om een site van ca. 20 ha gelegen binnen de bedrijventerreinen van Plassendaele I, waarvan 5 ha reeds in gebruik is. De nadruk ligt in de eerste plaats op een ruimtelijk duurzaam, technisch en financieel haalbare inrichting van de terreinen. Aandachtspunten hierbij zijn onder meer een veilige en gebundelde ontsluiting, een integraal waterbeheer en een hoge beeldkwaliteit van zowel de gebouwen als van het terrein door een sterke groen-blauwe structuur.

Sweco gaat samen met de opdrachtgever op zoek naar de meest optimale inrichting van het terrein, die integraal de omgevings-en milieuaspecten in rekening brengt, samen met de financiële en technische aspecten. We ontwerpen een aantal duurzame inrichtingsscenario’s, elk met hun voor- en nadelen en toetsen deze op hun milieu- (planet), financiële (profit) en sociale (people) aspecten om zo te komen tot een (geoptimaliseerd) voorkeursconcept.

Tegelijkertijd met de inrichtingsstudie wordt een visie uitgewerkt op de toekomstige uitgifte en het beheer van het terrein. De voorgestelde inrichting op het openbaar domein, moet immers ondersteund worden door de inrichting van de private percelen. Dit leidt per deelzone tot een samenhangend geheel van voorschriften op blok- en kavelniveau, die worden vastgelegd in het uitgifteplan.

Het terreinbeheerplan bevat een overzicht van de gemaakte keuze met betrekking tot het bedrijventerreinmanagement en stelt de ambities voor het parkmanagement helder. Dit moet leiden tot een goed en duurzaam beheer op langere termijn na uitgifte van de kavels. Bedoeling is bedrijven te stimuleren tot samenwerking en verantwoordelijkheid ook naar het beheer van het terrein toe.

Het CO2-neutraliteitsplan omvat onder meer de maatregelen die kunnen genomen worden om het terrein CO2-neutraal te houden. Het is daarbij de ambitie van de opdrachtgever om ruimer te gaan dan het elektriciteitsverbruik alleen. Het betreft ook energieverbruik door verwarming, duurzame mobiliteit, … Het plan moet bedrijven aanzetten om meer te doen dan alleen groene stroom aan kopen: rationeel met energie omspringen, duurzaam bouwen en zelf investeren in duurzame energie.

Wetenschapspark Greenbridge Oostende
Wetenschapspark Greenbridge Oostende
Wetenschapspark Greenbridge Oostende
Wetenschapspark Greenbridge Oostende
Wetenschapspark Greenbridge Oostende
Wetenschapspark Greenbridge Oostende
Klant
UGent
Team
Sweco
Status
opdracht volbracht