Onze projecten

Ruimtelijk Beleidsplan, Lokeren
2021 —

Ruimtelijk Beleidsplan, Lokeren

Opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan en bijhorende plan-MER.

De stad Lokeren nam het initiatief tot het opmaken van een Beleidsplan Ruimte voor haar grondgebied. Dit plan zal het huidige ruimtelijk structuurplan vervangen, dat toe is aan een herziening om de huidige maatschappelijke en klimatologische uitdagingen te integreren en de verdere groei en ontwikkeling van de stad op een duurzame en slimme manier aan te pakken. De stad selecteert vier onderzoeksthema’s: kernen, economie, recreatie en groenblauwe netwerken. BUUR maakt samen met de stad het beleidsplan op en voert het proces om tot een definitief beleidsplan te komen.

Binnen het beleidsplan worden vier thema’s onderzocht die samen binnen minimaal 3 beleidskaders verder uitgewerkt worden. Momenteel werden de thema’s opgenomen binnen afzonderlijke onderzoeksrapporten. Samen vormen ze de basis voor het uitschrijven van een strategische visie en de beleidskaders.

Het eerste thema gaat over de leefbaarheid en de duurzame verdichting van de kernen. In een eerste stap wordt gekeken naar de kernen op het grondgebied van Lokeren. De verschillen in dichtheden, bereikbaarheid, voorzieningenniveau en morfologie resulteren in een categorisatie van de huidige kernen. In een tweede stap wordt de demografische evolutie tot op vandaag in kaart gebracht met een doorkijk naar 2040. Vervolgens wordt het huidige juridische aanbod aan wonen in kaart gebracht. De optelsom van vier componenten die de aanbodzijde bepalen, zijnde het aanbod aan geplande vergunde ontwikkelingen, geplande of in uitvoering zijnde sociale wooneenheden, leegstaande woningen en het aanbod aan onbebouwde percelen in woonzone volgens bestemmingsplannen, geeft een globaal overzicht van het aanbod. Tot slot wordt in dit onderdeel de woonbehoefte, met een tijdshorizon tot 2040, tegenover het aanbod geplaatst.

Het tweede thema gaat over de open ruimte en het groenblauw netwerk. Deze twee componenten spelen een cruciale rol in het uitrollen van een robuust open ruimte die voldoende veerkrachtig is om de gevolgen van klimaatsveranderingen en ecologische uitdagingen op te vangen. Het netwerk van waterlopen en bijhorende groene structuren kunnen een bijdrage leveren aan de verbinding tussen de stad Lokeren en het omliggende landschap ‘fel naturel’. Het landschap en het groenblauw netwerk leveren essentiële ecosysteemdiensten zoals, het zuiveren van lucht, zuiver water, recreatie, biodiversiteit, mentaal welzijn,… De stad kan op zijn beurt een meerwaarde aan de omgeving geven, door specifieke voorzieningen te dragen waardoor de open ruimte gevrijwaard wordt.

Een derde thema bekijkt de economische activiteiten. Lokeren is een goed bereikbare stad en heeft een belangrijke rol als tewerkstellingspool voor de regio. Het onderzoek verkent noodzakelijke onderwerpen zoals de circulaire economie, de samenhang van kringlopen tussen economie en andere activiteiten om zo tot een breed en diepgaand inzicht te komen in de economische structuur van Lokeren. Er wordt een nieuwe visie gecreëerd omtrent de bedrijventerreinen, waarbij een aantal vragen belangrijk zijn: ‘Welke zijn het meest geschikt voor welke functies?’ ‘Moeten we een mix van functies toelaten of net niet, en waarom?’

In een vierde en laatste thema wordt het recreatief netwerk en de recreatieve bestemmingen onderzocht. Lokeren kampt vandaag met een tekort aan recreatieve bestemmingen. Het is daarom aangewezen om te onderzoek wat de mogelijkheden zijn om bijkomende recreatie te voorzien met oog op duurzaam ruimtegebruik en de versterking van de kern.

Ruimtelijk Beleidsplan, Lokeren
Ruimtelijk Beleidsplan, Lokeren
Ruimtelijk Beleidsplan, Lokeren
Klant
Stad Lokeren
Team
BUUR Part of Sweco + Kenter