Onze projecten
Masterplanning

Ringpark – Noordkasteel & Lobroekdok Antwerpen
2020 —

Ringpark - Noordkasteel & Lobroekdok Antwerpen

Over De Ring Antwerpen – Ringpark Lobroekdok

Sinds januari 2016 wordt de leefbaarheid van de Antwerpse Ring onderzocht in het project ‘Over De Ring’. In september 2017 vatten zes ontwerpconsortia de opdracht aan om een eerste fase leefbaarheidsprojecten over en rondom de Ring te definiëren. In september 2020 werd de opdracht voor het ontwerp (tot en met opvolging der uitvoeringswerken) van de geselecteerde leefbaarheidsprojecten geclusterd in het ‘Ringpark Lobroekdok’’ gegund aan het ontwerpconsortium rond Studio Paola Viganò, MAARCH en Sweco Belgium.

Uitdaging
Met het inkokeren van de beide Schijnvalleien verloor het territorium leesbaarheid en oriëntatie. Een van de ambities is de landschappelijke continuïteit in de geomorfologie, en de hiermee samenhangende watersystemen opnieuw zichtbaar en leesbaar te maken. De herschikking van het watersysteem genereert een nieuw parklandschap met een specifieke identiteit en functionaliteit, bestaande uit opengelegde beekvalleien, ecologische kanaaloevers, artificiële waterspeelzone en bezwembare open waters.

Het nieuwe parklandschap dient eveneens de effecten van klimaatverandering te mitigeren. In het ontwerp wordt daarom zoveel mogelijk ruimte aan water en groen gegeven. Deze ambitite sluit aan op bestaande langetermijnplannen, zoals het Waterplan Antwerpen. Ten slotte wordt er getracht synergieën te zoeken op het vlak van energieproductie, maar met beperkte impact op groen en water. De parken zullen daarom voornamelijk worden gebruikt als energienetwerken, die het transport van energie dat wordt opgewekt buiten de parken doorsluist naar de klanten.

In het ontwerp wordt daarom zoveel mogelijk ruimte aan water en groen gegeven. Deze ambitite sluit aan op bestaande langetermijnplannen, zoals het Waterplan Antwerpen. Ten slotte wordt er getracht synergieën te zoeken op het vlak van energieproductie, maar met beperkte impact op groen en water. De parken zullen daarom voornamelijk worden gebruikt als energienetwerken, die het transport van energie dat wordt opgewekt buiten de parken doorsluist naar de klanten.

Vaardigheden
Het uitgebreide projectgebied werd visueel weergegeven met behulp van de GIS tools waar SWECO over beschikt. Waar nodig werd het masterplan dat door Studio Paola Vigano en Maarch werd uitgewerkt verfijnd, inclusief een voorontwerp van alle kunstwerken om zo de haalbaarheid te toetsen en een voldoende gedetailleerde raming te kunnen opstellen. Het volledige gebied werd ook in AutoCAD Civil 3D gemodelleerd om als input te dienen voor het coördinatiemodel van de Oosterweelverbinding. De waterhuishouding van het gebied is bijzonder belangrijk en werd door SWECO uitgewerkt van concept tot modellering. Binnen het projectgebied werd er ook ruimte gezocht om het warmtenetwerk te integreren.

Code
ODR
Klant
Studio Paola Vigano
Team
BUUR - Maarch - Studio Paola Vigano