Onze projecten

Ringpark Noordkasteel Antwerpen
2020 — 2021

Ringpark Noordkasteel Antwerpen

Leefbaarheidsproject Ringpark Noordkasteel

Ringpark Noordkasteel is een van de projecten die leefbaarheid rond de Antwerpse Ring zal verhogen. De knoop zal deels overkap worden wat de kans biedt om de authenticiteit van de plek maximaal te behouden en zorgt voor bijkomende kansen voor het realiseren van natuurlijk park: het Ringpark Noordkasteel. Het Ringpark verweeft de ecologische en cultuurhistorische omgeving van de Noordkasteelvijver met de meer stedelijke zone rond de SAMGA-silo en de Royerssluis. Nieuwe fietsverbindingen naar het Droogdonkenpark en het Eilandje moeten zorgen voor een vlotte verbinding tussen stad, Ringpark en haven. In eerste fase wordt er een voorontwerp gerealiseerd dat als randvoorwaarde kan worden meegegeven voor het verder uitwerken van de Oosterweelverbinding. Na de realisatie van de Oosterweelverbinding, zal dit voorontwerp verder uitgewerkt worden tot een definitief ontwerp en uitvoering gaan.

Er werd een dynamisch proces ingericht waarbij, binnen een omgeving die voortdurend in beweging is en in afstemming met het ontwerp van de Oosterweelverbinding en andere parallelle processen en projecten, op korte termijn een kwalitatief voorontwerp kon worden gerealiseerd. Een voorontwerp dat enerzijds voldoende specifiek is en als kader fungeert, en anderzijds voldoende ruimte laat om verandering op te vangen en te absorberen zonder dat de identiteit en geest van het initiële ontwerp verloren gaan. Dergelijke aanpak moet toelaten om de verandering inherent aan de tijdskloof tussen deze voorontwerpfase en eigenlijke uitvoeringsfase die in dit traject ingebakken zit, op te vangen. Tegelijkertijd biedt de vooruitgeschoven voorontwerpfase de beste mogelijkheden om de onderbouw en de bovenbouw middels van een proces van ontwerpend onderhandelen maximaal op elkaar af te stemmen.

Het uitgebreide projectgebied werd visueel weergegeven met behulp van de GIS tools waar SWECO over beschikt. Waar nodig werd het masterplan dat door Studio Paola Vigano en Maarch werd uitgewerkt verfijnd om zo de haalbaarheid te toetsen en een voldoende gedetailleerde raming te kunnen opstellen. Het volledige gebied werd ook in AutoCAD Civil 3D gemodelleerd om als input te dienen voor het coördinatiemodel van de Oosterweelverbinding. De waterhuishouding van het gebied is bijzonder belangrijk en werd door SWECO uitgewerkt van concept tot modellering. Binnen het projectgebied werd er ook gezocht naar mogelijkheden om op te treden als energiehub voor de ganse ring.

Klant
Studio Paola Vigano
Team
BUUR - Maarch - Studio Paola Vigano
Status
voltooid