Onze projecten

Beleidsplan Ruimte Tremelo
2021 —

Beleidsplan Ruimte Tremelo

Tremelo is een aantrekkelijke landelijke en groene gemeente. Met het Beleidsplan Ruimte wilt de gemeente duidelijk maken rond welke principes het toekomstig ruimtelijk beleid zal opgebouwd worden. BUUR Part of Sweco werkte een visie op lange termijn uit voor de gemeente.

Het beleidsplan vertrekt van de identiteit van Tremelo en heeft als doel om de landelijke en groene eigenheid van de gemeente te behouden en versterken. Het beleidsplan formuleert zes algemene ruimtelijke ontwikkelingsstrategieën om vorm te geven aan deze doelstelling.

  1. Open ruimte vrijwaren en verbinden
  2. Een groei op maat van Tremelo via de uitbouw van sterke kernen
  3. Een gedifferentieerd toekomstperspectief voor de woongebieden buiten de kernen en de woonparken
  4. Kwaliteitsverhoging van de publieke ruimte, gericht op duurzame verplaatsingen
  5. Ruimte creëren voor klimaat
  6. Ruimtelijke eigenheid respecteren en versterken – identiteit.

Om de visie meer in detail te kunnen uitwerken, werden twee beleidskaders opgesteld: kernversterking en open ruimte. Elk beleidskader beschrijft uitgebreid de huidige trends en het aanwezige landschap. Door middel van het formuleren van specifieke strategieën en acties wordt de vertaalslag naar de praktijk gemaakt.

Binnen het beleidskader open ruimte ligt de focus op de toenemende druk op de open ruimte in Tremelo. Het ruimtelijk beleid voor de open ruimte in de toekomst gaat uit van een geïntegreerde en multifunctionele benadering. Door de groenblauwe aders, zowel in de open ruimte als in het bebouwde weefsel verder uit te bouwen en het aandeel verharding te beperken, wordt gewerkt aan een verhoging van de waterberging, luchtzuivering en wordt het hitte-eilandeffect vermindert. Zo kent Tremelo enkele prominente groenblauwe corridors, als de valleien van de Vrouwvliet en de Laak. Hier wordt gestreefd in de toekomst meer ruimte te geven aan water en natuur. Het beleidsplan beschrijft ook mogelijkheden om de versnippering van natuur in Tremelo tegen te gaan door het strategisch verbinden van natuurkernen. Waar mogelijk, wordt recreatie in het groen versterkt.

Het beleidskader kernversterking streeft naar levendige, landelijke kernen binnen de gemeente. Een landelijke kern typeert zich door een kleinschalige woonomgeving die een sterke relatie heeft met de open ruimte. Bij wijze van spreken is de open ruimte altijd op wandelafstand van de woning en voelt ze heel nabij: open ruimte maakt deel uit van het beeld en is bereikbaar door een netwerk aan trage wegen. Daarnaast wordt ingezet op kwalitatieve verdichting op dorpse schaal. Verdichtingsvraagstukken dienen de kwaliteiten van de kernen binnen Tremelo te versterken. Daarbij wordt ook een gevarieerd en kwalitatief aanbod van woningtypes en woonmilieus nagestreefd voor een gezonde woningmix, afgestemd op de actuele noden. Het bundelen van voorzieningen en ontharden en vergroenen van de kernen zorgen verder voor een meer leefbare omgeving.

Beleidsplan Ruimte Tremelo
Beleidsplan Ruimte Tremelo
Klant
Gemeente Tremelo
Team
BUUR Part of Sweco, NONKEL
Status
in uitvoering