Onze projecten
Omgevings- en stakeholder management
Infrastructuurontwerp

Stadsvaart Brugge
2014 — 2020

Stadsvaart Brugge

Verbetering van de binnenvaartontsluiting voor de zeehaven van Zeebrugge.

Het project “Doortocht Brugge” – door de betekenis van dit project voor zowel de Stad als De Vlaamse Waterweg omgedoopt tot ‘Stadsvaart’ – werd uitgevoerd in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv en had als doel om tot een verbetering van de binnenvaartontsluiting te komen voor de zeehaven van Zeebrugge. De bedoeling was om de meest dringende aanpassingswerken op het Kanaal Gent-Oostende, meer bepaald de doortocht van dit kanaal te Brugge, aan te pakken. De opzet is dit kanaaldeel vlotter bevaarbaar te maken voor grotere binnenschepen en daarbij een betere ontsluiting van de zeehaven van Brugge te onderzoeken voor schepen tot klasse Va.

Het projectgebied is begrepen tussen de Steenbruggebrug in het zuiden van Brugge, op de grens met Oostkamp, en Scheepsdalebrug ten noordwesten van de Brugse binnenstad. Het kanaal zelf maakt een halve cirkel rond en ten oosten van de binnenstad.

De problematiek van de doorvaart wordt in hoofdzaak bepaald door de krapte in het beschikbare gabariet van de waterweg en de kwaliteit van de bijhorende waterbouwkundige constructies, zoals sluizen en bruggen. De uitvoering behelst in eerste instantie de noodzakelijke vervanging/vernieuwing van de verouderde kunstwerken Dampoortsluis en Steenbruggebrug.

Naast de problematiek van de doorvaart rond Brugge heeft de doortocht ook een betekenisvolle impact op het stedelijk functioneren van Brugge en de mobiliteitsafwikkeling in het bijzonder. Het project diende dan ook een verbetering met zich mee te brengen voor de mobiliteit van het wegverkeer in het studiegebied, met respect voor het historische erfgoed van de omgeving (Brugge als Unescogebied).

De opdracht werd onderverdeeld in drie onderdelen:

  • De vernieuwing van de Steenbruggebrug;
  • De vernieuwing van de Dampoortsluis;
  • De aanpassing van de overige knelpunten van de Doortocht Brugge, in het bijzonder het volledige mobiliteitsmanagement op niveau van deze stadsdelen en de stad als geheel.

Voor elk van deze onderdelen werd een diepgaande analyse uitgevoerd van de bestaande situatie, werden ontwerpoplossingen verkend, werd het milieubeoordelingstraject uitgewerkt (Plan- en Project-MER) en werd op basis van een multicriteria-analyse gekomen tot een voorkeursoplossing voor de Steenbruggebrug en de Dampoortsluis. Uniek is dat voor dit project een gedetailleerd verkeersmodel werd ontwikkeld waarin de interactie tussen het gemotoriseerd verkeer en het scheepvaartverkeer zo nauwkeurig mogelijk werd gesimuleerd. Vervolgens werd voor de Steenbruggebrug een start- en projectnota opgemaakt om het voorkeursalternatief uit te werken tot een voorontwerp. Voor de vernieuwing van de Steenbruggebrug werd vervolgens vanaf 2019 een afzonderlijk traject opgestart richting de aanbesteding van de werken.

Het project Stadsvaart werd niet enkel vanuit verkeerskundig (weg en water) oogpunt bekeken. We zagen het project als een mogelijkheid tot nieuwe stedelijke ontwikkeling in het Brugse stadslandschap. Daarom werd het project qua procesvoering en communicatie ook breed opengetrokken naar alle maatschappelijke geledingen. Sweco stond in voor de inhoudelijke input voor en actieve organisatie van infoavonden, co-designworkshops met stakeholders en omwonenden, opzet van de website en uitwerking van communicatiemiddelen.

Stadsvaart Brugge
Klant
De Vlaamse Waterweg nv
Team
Maatschap Stadsvaart (Sweco + SBE)
Status
voltooid