Onze projecten
Landschapsvisies en ecologie

Soorten beschermings programma bruine kiekendief
2018 — 2018

Soorten beschermings programma bruine kiekendief

De populatie bruine kiekendief in Vlaanderen laten ontwikkelen in een regionaal gunstige staat van instandhouding: doelen, acties en concrete maatregelen

De algemene doelstelling van een soortenbeschermingsprogramma beoogt het duurzaam voortbestaan van de betrokken soort(en) in Vlaanderen. Binnen dit programma wordt nagegaan hoe dit doel kan gerealiseerd worden door het (opnieuw) geschikt maken van leefgebieden, zowel binnen als, indien nodig, buiten Speciale beschermingszones (SBZ).

Er dient daarbij gelet te worden op een voldoende kwantiteit en kwaliteit van de noodzakelijke habitats. De voorgestelde maatregelen dienen de basis te vormen voor een verbeterd reproductiesucces en een grotere overleving van de individuen teneinde het gewestelijk instandhoudingsdoel voor de soort te bereiken.

Op basis van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn werd het Natura 2000 netwerk afgebakend, een grensoverschrijdend netwerk van natuurgebieden met als doel de biodiversiteit in Europa te versterken. Naast de afbakening van Europees beschermde gebieden, wordt vanuit Europa tot doel gesteld om maatregelen te nemen om soorten en habitats vermeld op de Bijlages van de twee richtlijnen naar een ‘gunstige staat van instandhouding’ te brengen. De Vogelrichtlijn legt daarenboven nog enkele extra elementen op. Voor de bescherming, de instandhouding en het herstel van biotopen en leefgebieden worden in de eerste plaats de volgende maatregelen getroffen:

  • Instelling van beschermingszones;
  • Onderhoud en ruimtelijke ordening overeenkomstig de ecologische eisen van leefgebieden binnen en buiten de beschermingszones;
  • Herstel of opnieuw aanleggen van vernietigde biotopen;
  • Aanleg van biotopen.

Om de Natura 2000-soorten en -habitats tegen 2050 in een goede staat van instandhouding te brengen, zijn er instandhoudingsdoelstellingen opgesteld, zowel op gewestelijk niveau (G-IHD) als op gebiedsniveau (S-IHD).

Het soortenbeschermingsprogramma voor de bruine kiekendief heeft hetzelfde doel als in de Gewestelijke Instandhoudingsdoelstellingen (G-IHD) algemeen wordt omschreven als ‘een populatie bruine kiekendief in Vlaanderen ontwikkelen in een regionaal gunstige staat van instandhouding’. Naast het formuleren van doelen en acties binnen de IHD-rapporten zullen overige concrete soortbeschermende maatregelen genomen dienen te worden. Deze worden in het soortenbeschermingsprogramma voor de bruine kiekendief uitgewerkt.

Het soortenbeschermingsprogramma is te downloaden op https://www.natuurenbos.be/sbpbruinekiekendief.

Soorten beschermings programma bruine kiekendief
Klant
Agentschap voor Natuur en Bos
Team
Sweco
Status
opdracht volbracht