Onze projecten
Beleidsplanning
Landschapsvisies en ecologie

Groenplan Hasselt
2017 — 2020

Groenplan Hasselt

Opmaak van een beleidsplan omtrent groen, op alle schaalniveaus, in Hasselt

In opdracht van de stad Hasselt maakte Sweco een groenstructuurplan op. Dit plan vormt een onderbouwde visie voor de toekomstige groenstructuur van de stad Hasselt en sluit naadloos aan op bestaande, grensoverschrijdende groenstructuren. Het groenstructuurplan vormt de koppeling tussen het stedelijk groenbeleid en het ruimtelijk beleid van de stad Hasselt.  

Het plan vertrekt vanuit een ruime lezing van de bestaande context, bekeken over verschillende aspecten heen. We doen zowel een historische lezing, als een analyse van de bestaande context op verschillende schaalniveaus en bekijken hoe groen in de verschillende beleidsniveaus en planningsinitiatieven is behandeld geweest en waar hier kansen, opportuniteiten, kwetsbaarheden en bedreigingen zitten. 

Hieruit worden doelstellingen en ambities gedistilleerd voor de groenstructuur als geheel, die vervolgens verder worden gedetailleerd naar schaalniveau van de verschillende lagen binnen deze structuur.  

Het hoogste schaalniveau is de hoofdgroenstructuur, bestaande uit groenpolen, stapstenen, missing links en openruimtegehelen. 

Dit is de essentiële basis van de Hasseltse groenstructuur, het zijn structurerende gehelen die onderdeel vormen van grotere entiteiten op provinciaal of regionaal vlak (bv. de valleigebieden). 

Een schaalniveau lager situeren we de linken van buiten naar binnen, enerzijds tussen het omliggende groen en de binnenstad, en anderzijds tussen onderdelen van de hoofdgroenstructuur onderling. Aanknopingspunten vormen lokale groenassen, waterlopen en bepaalde lijninfrastructuren. Deze verbindingen spelen een rol in het vervolledigen van de groenstructuur, regulering van het stadsklimaat en toegang tot de groengebieden. 

De derde laag wordt gevormd door het stads- en wijkgroen. Een minimumnorm aan wijk-, buurt en stadsgroen wordt wijk per wijk onderzocht. Niet alleen is dit groen noodzakelijk als uitlaatklep voor de inwoner, maar spelen deze structuren als netwerk van postzegelgroen hoe langer hoe meer een rol in klimaatregulering. 

Ten slotte definiëren we strategische zones die omwille van hun specifieke vragen, knelpunten of kansen relevant zijn om prioritair te worden opgenomen door de stad. 

Per schaalniveau (en in zijn globaliteit) formuleren we ten slotte een ruime actietabel, gericht op realisatie van de visie. 

Groenplan Hasselt
Groenplan Hasselt
Groenplan Hasselt
Groenplan Hasselt
Klant
stad Hasselt
Team
Sweco
Status
opdracht volbracht