Onze projecten
Beleidsplanning
Strategisch advies
Participatie en cocreatie

Passer Anderlecht
2013 — 2014

Passer Anderlecht

Opmaak basisprogramma voor het duurzaam wijkcontract Passer

De gemeente Anderlecht en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben een duurzaam wijkcontract voor de wijk Passer afgesloten voor de periode 2014-2018. Om de juiste besteding van investeringen in infrastructurele en socio-economische projecten te kunnen bepalen, heeft BUUR samen met IPE Collectif het basisprogramma opgesteld, op basis van een thematische diagnose, een stedenbouwkundige conceptfase en een participatietraject met de betrokken institutionele partners, de wijkorganisaties en bewoners. Het wijkcontract past daarbij binnen een nieuwe generatie stadsvernieuwingsbeleid, door rekening te houden met de overkoepelende visie van het Gidsplan, dat bepaalde wijkoverschrijdende stedenbouwkundige richtlijnen vastlegt en ook de financieringen van alle betrokken gewesteljjke overheden zoals Citydev en Brussel Leefmilieu, bundelt.

De wijk Passer, geprankt tussen de Ninoofsepoort, het kanaal en de slachthuizen van Abattoir, is in volle transformatie. De autohandel zal op termijn verhuizen, wat een opportuniteit is om bepaalde percelen en panden te herbestemmen of te transformeren voor publieke voorzieningen, woningen en nieuwe vormen van economie. De concentratie van interventies tot een beperkt aantal polen voorkomt de versnippering die vaak als knelpunt aangehaald werd in het kader van de voorgaande wijkcontracten binnen de perimeter. De focus op een aantal polen laat ook toe de visibiliteit en de impact van het duurzame wijkcontract Passer te versterken. Het terug openen van het historische tracé van de Zinneke, de verloren en vergeten gegane zij-arm van de Zenne, als collectieve en groene open ruimte is bijvoorbeeld een leidraad bij al deze herbestemmingsprojecten. Door dit nieuwe groene snoer doorheen de dense wijk, wordt de porositeit en leefbaarheid in de wijk vergroot.

Passer Anderlecht
Passer Anderlecht
Passer Anderlecht
Passer Anderlecht
Passer Anderlecht
Code
AWP
Klant
Gemeente Anderlecht
Team
BUUR + IPE Collectif
Status
Volbracht