Onze projecten
Beleidsplanning
Ruimtelijke instrumenten
Strategisch advies
Ondersteuning lokale besturen
Landschapsvisies en ecologie

Groenplan Roeselare
2015 —

Groenplan Roeselare

Uitwerken van de gewenste basisconcepten voor de groenaanleg op het openbaar domein

BUUR werd aangesteld als ontwerper van het Groenplan voor de Stad Roeselare. In samenspraak met verschillende stadsdiensten zal BUUR basisconcepten uitwerken voor de groenstructuur van de stad. Het Groenplan Roeselare wordt een veerkrachtig, boeiend planningsinstrument. Het is een wervend én richtinggevend plan voor de lange termijn, met een actieplan voor de korte termijn.

De concepten die aan de basis liggen van het Groenplan hebben een ruimtelijk structurerende werking, versterken op het terrein de beeldkwaliteit én spelen in op de noodzakelijke transitie in de visie op het groenbeheer. Daarenboven stelt het Groenplan de stadsdiensten in staat een koppeling te maken met het stedelijk ruimtelijk beleid en uitspraken te doen over de kwantiteit en kwaliteit van het groen in Roeselare.

Voor de opmaak van het groenplan heeft BUUR vier ruimtelijke strategieën vooropgesteld die stadsbreed een antwoord bieden op de groen- en ruimtelijke urgenties in Roeselare. We vertrekken daarbij vanuit een identiteitsversterkende visie op het omringende landschap en exploreren het potentieel van de groenblauwe beekvalleistructuren die ooit aan de oorsprong van de stad lagen. Daarnaast wordt ingezet op de hiërarchie in de streetscapes van de ring- en invalswegen en wordt maximaal aandacht besteed aan de verschillende manieren waarop groen een betekenisvolle rol kan spelen in het gedifferentieerd stedelijk weefsel.

Groenplan Roeselare
Groenplan Roeselare
Groenplan Roeselare
Groenplan Roeselare
Groenplan Roeselare
Groenplan Roeselare
Code
RGR
Klant
Stad Roeselare
Team
BUUR
Status
In ontwerp