Onze projecten
Masterplanning
Ruimtelijke instrumenten

Blauwe Boulevard Hasselt
2013 —

Blauwe Boulevard Hasselt

Masterplan en RUP Blauwe Boulevard

BUUR en Arcadis startten in 2013 met de opmaak van een masterplan Blauwe Boulevard, naar aanleiding van enkele fundamentele knelpunten die de stad ondervond in het bestaande BPA Blauwe Boulevard (2004). Het BPA voorzag een transformatie van een nijverheidszone naar een nieuwe stadswijk, maar bleek onvoldoende garanties te bieden op een kwalitatieve ontwikkeling. Zo bleef de verscheidenheid aan woonomgevingen en woontypes en de realisatie van wijkvoorzieningen achterwege en werd de ruimtelijke samenhang tussen de Blauwe Boulevard, de omliggende wijken en het Demerpark onvoldoende gedefinieerd.  Met het nieuwe masterplan werden deze knelpunten weggewerkt.

Het masterplan gaat uit van enkele heldere basisprincipes. In de eerste plaats neemt het Demerpark een rol op als verbindende ruimte, op ecologisch vlak als corridor van Diepenbeek tot Herckenrode, maar ook op maatschappelijk vlak als ontmoetingsruimte tussen de verschillende stadswijken onderling. Het park opent zich op strategische plekken naar de omliggende wijken en de binnenstad, zodat de relatie tussen de Blauwe Boulevard en de Hasselaren vergroot.  Daarnaast worden ook de kades langs de kanaalkom structurele verbindingen die gedifferentieerde plekken aanbieden voor ontmoeting, ontspanning, recreatie enz. Het masterplan verzekert de integratie van de nieuwe ontwikkelingen in de omliggende wijken, dankzij een zachte en vloeiende aansluiting richting Heilig Hartwijk en door meer en betere doorsteken voor zacht verkeer. Door het plangebied en het RUP uit te breiden tot aan de zone van de Kempische Steenweg kan ook die zone een kwaliteitsverbetering ondergaan. Tot slot bevat het masterplan een visie over hoe het gebied kan aansluiten op het Albertkanaal, om op termijn de binnenstad op een coherente manier te kunnen verbinden met de grootschalige zones ten noorden van de stad.

Flankerend aan de opmaak van het masterplan werd ook een voorzieningenstudie uitgevoerd, die in kaart brengt aan welke functies de wijk nood heeft, nu en in de toekomst.  Een mobiliteitsnota brengt in kaart welke ingrepen vereist zijn om te komen tot een duurzaam mobiliteitsprofiel. Daarnaast werd ook een beeldkwaliteitsplan uitgewerkt dat de stad in staat stelt om de kwaliteit en samenhang van het publiek domein te garanderen, zodat één coherente wijk ontstaat.

In dit hele proces werd co-creatie nagestreefd waarbij studiebureau, stad en grondeigenaars/ontwikkelaars nauw op elkaar betrokken waren. Op deze manier kwam een gedragen plan tot stand, dat kwaliteit biedt voor de stad en economisch haalbaar is voor de eigenaars en ontwikkelaars. Ook de andere sleutelactoren, zoals het Departement Omgeving, De Lijn, NV De Scheepvaart en AWV, werden vroeg in het planproces betrokken om het draagvlak te vergroten.

De volgende fase in de ontwikkeling van de Blauwe Boulevard is het vertalen van masterplan naar een RUP.  Dit biedt opnieuw een juridisch kader en vervangt het huidige BPA. In de realisatie hiervan neemt de stad Hasselt de regie in handen. 

Blauwe Boulevard Hasselt
Blauwe Boulevard Hasselt
Blauwe Boulevard Hasselt
Blauwe Boulevard Hasselt
Blauwe Boulevard Hasselt
Blauwe Boulevard Hasselt
Blauwe Boulevard Hasselt
Code
HRC-BLB
Klant
 Stad Hasselt
Team
 THV BUUR + Arcadis
Status
In ontwerp