About
buur

Fr

En

We do urbanism

BUUR is een toonaangevend multidisciplinair team van gepassioneerd stedenbouwkundigen, (ir.) architecten, landschapsarchitecten, ruimtelijk planners en mobiliteitsexperten. Vanuit onze kantoren in Leuven en Gent, is BUUR vooral actief in Vlaanderen en Brussel. Met ons internationaal team reikt onze blik evenwel tot ver daarbuiten.

BUUR is een acroniem voor ’bureau voor urbanisme‘. Het is tegelijk de uitdrukking van ons geloof in de stad als sociaal netwerk.

STEDENBOUWKUNDIGE ALS PARTNER IN TRANSITIE

Hoe we onze ruimte inrichten en gebruiken, is als maatschappelijk thema belangrijker dan ooit. Onze omgeving bepaalt mee de kwaliteit van ons leven, nu en in de toekomst. BUUR wil met vernieuwende visies en oplossingen een bijdrage leveren aan een kwalitatieve leefomgeving en een duurzame ruimtelijke ontwikkeling.

Via onze expertise als stedenbouwkundige dragen we bij aan het formuleren van intelligente antwoorden op complexe maatschappelijke vraagstukken die onze leefomgeving sterk beïnvloeden. Dit doen we via beleidsvoorbereidend onderzoek naar een duurzame ruimtelijke ordening, het werken aan veerkrachtige en gezonde steden, het creëren van condities voor een transitie van een lineaire naar een circulaire economie, de realisatie van kwalitatieve plekken voor een multiculturele samenleving, research naar duurzaamheid, het ontwerpen van integrale ecosystemen en de opbouw van veelzijdige (transitie)netwerken.

We zijn van nature ontwerpers. BUUR zoekt een creatief antwoord op ruimtelijke uitdagingen. We scheppen wervende visies voor de inrichting van onze leefomgeving. We maken masterplannen voor de herwaardering van een buurt of de ontwikkeling van een nieuwe stadswijk. We ontwerpen publieke ruimte en infrastructuren en bedenken mobiliteitsoplossingen. We creëren toekomstvisies voor een dorp, stad of een hele regio.

Ruimtelijke projecten zijn meestal erg complex. Ze vergen de samenwerking van vele actoren, de doelmatige inzet van schaarse middelen. Daarom zijn we niet alleen ontwerpers maar ook bruggenbouwers en regisseurs. We staan voor een geïntegreerde en procesmatige aanpak waarbij we probleemoplossend en strategisch redeneren. We concipiëren veel van onze projecten ook als de katalysator voor samenwerkingsverbanden, waaruit nieuwe waardeketens ontstaan. Deze ketens creëren de voorwaarden om de ruimtelijke ontwikkeling op gang te krijgen en te versterken.

CONTINUE KENNISOPBOUW

We hebben geen standaard draaiboek klaarliggen. Daarvoor zijn onze projecten te divers. Elke context is uniek, de uitdaging is telkens anders. BUUR werkt daarom steeds een aanpak op maat van het project uit, in functie van de verwachtingen van de opdrachtgever. We kijken daarbij onbevangen en kritisch-constructief naar de opgave. We plaatsen ze in perspectief en durven de uitdagingen te herformuleren waar nodig.

Reeds jarenlang zijn we een koploper in ons vakgebied. Toch blijven we investeren in eigen research (BUUR heeft een uniek duurzaamheidskompas uitgewerkt) en in kennisopbouw via interne en externe workshops, omdat we ons vak steeds beter willen doen en willen mee zijn met een wereld in verandering.

Kwaliteitszorg is voor ons belangrijk. We concentreren ons bewust op onze kerncompetenties en werken daarom vaak samen met gespecialiseerde partners (milieu, bouwkunde, economie, …) om tot geïntegreerde oplossingen te komen.

BUUR is een coöperatieve vennootschap met als vennoten Johan Van Reeth (gedelegeerd bestuurder), Kathleen Van de Werf (gedelegeerd bestuurder), Jan Hamerlinck (bestuurder), Arnout Vandenbossche, Jonas Vanneste, Jeroen Camerlinckx en Jens Aerts. Het team evolueert steeds meer naar een zelfsturende organisatie. Daarin krijgen onze medewerkers, ondersteund door bekwame coaching, alle kansen om te leren en verantwoordelijkheid op te nemen. Multidisciplinaire projectteams werken met toewijding samen aan projecten en staan in direct contact met de betrokken stakeholders.

ONZE OPDRACHTGEVERS

Steeds meer verschillende actoren, zowel publieke als private opdrachtgevers, doen een beroep op BUUR. Dankzij onze ervaring ‘langs beide zijden van de tafel’, staat BUUR garant voor economisch haalbare projecten met grote maatschappelijke meerwaarde, zowel bij publieke als private opdrachten.

Lokale, regionale en gewestelijke overheden doen op ons beroep voor de voorbereiding en de uitvoering van hun ruimtelijk beleid: beleidsvoorbereidend onderzoek, strategische visies voor territoriale ontwikkeling, planningsinstrumentarium, adviesopdrachten ontwerpend onderzoek, masterplannen voor gebiedsontwikkelingen, mobiliteitsoplossingen, ontwerpen voor publieke ruimte en infrastructuur.

Met het oog op een integraal beleid, slaan we bruggen tussen beleidsniveaus en verbinden we de ruimtelijke ordening met andere beleidsdomeinen. We reiken waar nodig ook strategieën aan voor samenwerking met private actoren. We bieden en creëren een kader voor participatie en coproductie met de bevolking en het middenveld, maar ook met ondernemingen en kennisinstellingen, ….

Ook projectontwikkelaars en grondeigenaars die duurzame en kwaliteitsvolle gebiedsontwikkeling ambiëren, vinden de weg naar BUUR. We ondersteunen hen bij de voorbereiding en de uitvoering van projecten: de opmaak van een masterplan, overleg- en validatietraject met de betrokken overheden, overleg met de omwonenden en andere belanghebbenden, ontwerp van publieke ruimte, ondersteuning bij selectie en begeleiding van architecten, vergunningsaanvragen, … BUUR is een professionele en flexibele partner in het ontwikkelingstraject.

ONS TEAM VERSTERKEN

Spontane sollicitaties kunnen steeds verstuurd worden naar vacature@buur.be en bestaan uit een motivatiebrief, CV en portfolio.

We do urbanism

BUUR est une équipe multidisciplinaire qui fait autorité dans son secteur. Elle est composée d’urbanistes, d’ingénieurs-architectes, d’architectes-paysagistes, de planificateurs et d’experts en mobilité, tous passionnés par leur métier. Ses bureaux sont situés à Louvain et à Gand, et ses activités s’exercent principalement en Flandre et à Bruxelles, mais son équipe étant internationale, ses ambitions dépassent les frontières régionales.

BUUR est un acronyme désignant « bureau pour urbanisme ». En adoptant ce nom, nous voulons également exprimer notre foi dans la ville comme réseau social.

L’URBANISTE EN TANT QUE PARTENAIRE DE LA TRANSITION

L’aspect social de l’aménagement et de l’utilisation de l’espace n’a jamais été aussi important qu’aujourd’hui. Notre environnement co-détermine notre qualité de vie, aujourd’hui et demain. En apportant des visions et des solutions novatrices, BUUR veut contribuer à la création d’un cadre de vie qualitatif et à la réalisation d’un développement urbain durable.

Grâce à notre expertise d’urbanistes, nous voulons apporter des réponses intelligentes aux problèmes sociaux complexes qui affectent notre cadre de vie. A cet effet, nous élaborons des études préliminaires à la décision politique portant sur la durabilité de l’aménagement du territoire ; nous œuvrons à la réalisation de villes dynamiques et saines ; nous créons les conditions susceptibles d’assurer la transition d’une économie linéaire vers une économie circulaire ; nous réalisons des endroits qualitatifs adaptés à une société multiculturelle ; nous faisons de la recherche dans le domaine de la durabilité ; nous concevons des écosystèmes intégrés et nous développons des réseaux (de transition) polyvalents.

Nous sommes, par nature, des concepteurs. L’équipe de BUUR cherche des solutions créatives offrant des réponses aux enjeux urbains et spatiaux. Nous créons des visions mobilisatrices pour l’organisation de notre cadre de vie. Nous réalisons des plans directeurs pour la requalification d’un quartier existant ou le développement d’un nouveau quartier urbain. Nous concevons l’espace public et les infrastructures, et imaginons des solutions en matière de mobilité. Nous créons des visions d’avenir à l’échelle du village, de la ville ou d’une région entière.

Les projets urbains sont généralement très complexes. Ils nécessitent la coopération et l’implication de nombreux acteurs ainsi que l’utilisation optimale de ressources et de moyens souvent limités. Pour cette raison, nous sommes non seulement des concepteurs mais également des bâtisseurs de ponts et des réalisateurs. Nous nous inscrivons dans une approche intégrée, orientée sur le processus, de manière à privilégier la résolution de problèmes et la réflexion stratégique. Nous concevons la majorité de nos projets comme des catalyseurs qui permettront la mise en place de partenariats et de structures de coopération visant l’établissement de nouvelles chaînes de valeur. Ces chaînes créent les conditions nécessaires pour amorcer et renforcer le développement urbain.

LE RENFORCEMENT CONTINU DES CONNAISSANCES 

Nous ne disposons pas d’un scénario standard tout prêt. Nos projets sont beaucoup trop variés pour permettre une telle méthodologie. Chaque contexte est unique, le défi est toujours nouveau. Pour cette raison, BUUR adopte une approche du projet taillée sur mesure, en fonction des attentes du client. Nous abordons chaque mission avec un regard neuf, dans une attitude critique et constructive. Nous mettons nos projets en perspective et n’hésitons pas, le cas échéant, à en reformuler les enjeux.

Nous sommes depuis de nombreuses années des précurseurs dans notre domaine d’expertise. Pour maintenir ce statut, nous investissons constamment dans la recherche et le développement d’instruments, tels que notre boussole de durabilité, ainsi que dans le renforcement de nos connaissances, plus particulièrement grâce à l’organisation d’ateliers internes et externes. Nous voulons toujours mieux faire pour rester en phase avec un monde en perpétuelle évolution.

Nous attachons beaucoup d’importance au contrôle de la qualité. Ayant fait le choix délibéré de nous concentrer sur nos compétences-clés, nous collaborons souvent avec des partenaires spécialisés (environnement, ingénierie, économie…) pour aboutir à des solutions intégrées.

BUUR est une société coopérative dirigée par les associés Johan Van Reeth (administrateur délégué), Kathleen Van de Werf (administratrice déléguée), Jan Hamerlinck (administrateur), Arnout Vandenbossche, Jonas Vanneste, Jeroen Camerlinckx et Jens Aerts. L’équipe évolue de plus en plus vers une organisation autogérée. Grâce à un coaching soutenu, nous invitons nos collaborateurs à développer leurs connaissances et à prendre leurs responsabilités. Les équipes de projets multidisciplinaires sont fortement impliquées dans les projets auxquels elles participent et entretiennent des contacts directs avec toutes les parties prenantes.

NOS CLIENTS

Au cours des années, nos clients se sont diversifiés. Ils proviennent de secteurs divers, tant publics que privés. Notre expérience « des deux côtés de la table » nous permet de délivrer des projets publics et privés économiquement faisables et caractérisés par leur grande plus-value sociale.

Les autorités locales et régionales font appel à nos services pour élaborer et mettre en œuvre leur politique urbaine. Nous leur fournissons notamment des études préliminaires à la décision politique, des visions stratégiques pour le développement territorial, des instruments de planification, des missions de conseil, des études de définition, des plans directeurs visant le développement de territoire, des solutions de mobilité ainsi que la conception de l’espace public et de l’infrastructure.

Afin d’arriver à une politique intégrale, nous jetons des ponts entre les différents niveaux politiques et nous faisons le lien entre l’aménagement du territoire et d’autres domaines politiques. Le cas échéant, nous apportons des stratégies visant la coopération avec les acteurs privés. Nous créons et mettons en œuvre un cadre de participation et de coproduction non seulement avec la population et la société civile, mais également avec les entreprises et les centres d’expertise.

Nous sommes également approchés par les promoteurs et les propriétaires fonciers qui ambitionnent un développement de territoire durable et de qualité. Nous les assistons dans la préparation et l’exécution de leurs projets : l’établissement d’un plan directeur, le trajet de validation avec les autorités concernées, la concertation avec les riverains et les autres parties concernées, le projet d’aménagement d’espace public, la sélection et de l’accompagnement des architectes, les demandes de permis, etc… BUUR est un partenaire professionnel et flexible tout au long du processus de développement.

RENFORCER NOTRE ÉQUIPE

Vous pouvez nous faire parvenir votre candidature spontanée, accompagnée d’une lettre de motivation, de votre CV et de votre portfolio, en envoyant un mail à l’adresse vacature@buur.be.

We do urbanism

BUUR is a leading multidisciplinary team consisting of urban planners, architectural civil engineers, landscape architects, spatial planners and mobility experts who are passionate about their work. From our offices, located in Leuven and Ghent, we are mainly active in Flanders and Brussels. But the ambitions of our international oriented team go far beyond our local borders.

BUUR is an acronym, meaning “bureau for urbanism”. By choosing this name, we also want to give expression to our belief in the city as a social network.

THE URBAN PLANNER AS A PARTNER IN THE TRANSITION PROCESS

From a social point of view, spatial design and management have never been more important. Our environment co-determines the quality of our life, today as well as tomorrow. By providing innovating visions and solutions, BUUR wants to contribute to a qualitative living environment and a sustainable spatial development.

Our expertise as urban planners enables us to deliver intelligent solutions to complex social issues which have a strong impact on our living environment. We do so by carrying out policy-preparing studies with regard to sustainable spatial planning; by elaborating dynamic and healthy cities; by creating the conditions allowing the transition from a linear to a circular economy; by realizing qualitative places adapted to a multicultural society; by doing research with regard to sustainability and by setting up polyvalent (transition) networks.

We are designers by nature. BUUR searches for creative solutions able to meet and overcome spatial challenges. We create mobilizing visions for the layout of our living environment. We set up master plans aiming the requalification of a neighborhood or the development of a brand new urban district. We design the public space, create its infrastructure and conceive mobility solutions. We create future visions for a village, city or an entire region.

Spatial projects are usually very complex. They imply the cooperation of many players and the efficient use of scare resources. For this reason, we are not only designers but also bridge builders, guides and moderators. We promote an integrated and process-oriented approach, focusing on problem-solving and strategic thinking. We conceive many of our projects as a catalyst for partnerships, resulting into the establishment of new value chains. These value chains create conditions that will initiate and reinforce the spatial development.

PERMANENT KNOWLEDGE BUILDING

We don’t have a standard ready-to-use approach. Our projects are far too different to allow that kind of scenario. Every context is unique and the challenges are never the same. For this reason, BUUR will always adopt a tailor-made approach, according to the expectations of the client. We examine each project with an impartial and unprejudiced mindset while adopting a critical but constructive attitude. We put our projects in perspective and will not hesitate to reconsider the challenges whenever needed.

Since many years now, we are one of the frontrunners in our sector. To maintain this leading position, we continue to invest in our research activities and the development of new instruments such as our unique Sustainability Compass, and we focus on permanent knowledge building through the organization of in house and external workshops. We are always striving to become better in what we do and we want to be in phase with a world in perpetual evolution.

Quality assurance is one of our top priorities. As we have made the deliberate choice to focus on our core competencies, we often work together with partners specialized in environment, engineering, economy… in order to provide our clients with integrated solutions.

BUUR is a cooperative company managed by its associates Johan Van Reeth (managing director), Kathleen Van de Werf (managing director), Jan Hamerlinck (director), Arnout Vandenbossche, Jonas Vanneste, Jeroen Camerlinckx and Jens Aerts. The team is evolving more and more into a self-managing organization. Through competent coaching, our team members are invited to learn and take their responsibilities. Our dedicated multidisciplinary project teams work closely together and remain in direct contact with all the stakeholders involved.

OUR CLIENTS

Throughout the years, the profiles of our clients, coming both from the public and private sector, have become more diversified. Our experience acquired by sitting at both sides of the table, enables us to deliver economically feasible projects, both public and private, with a large social added-value.

Local and regional authorities call upon BUUR for the preparation and the execution of their spatial policies. Our services range from policy-preparing studies; strategic visions for territorial development; planning tools; consultancy; definition studies; master plans for area development; mobility solutions; to the design of the public space and infrastructure.

In order to set up an integral policy, we build bridges between different policy levels and we link spatial planning to other policy domains. When needed, we also provide cooperation strategies with the private actors. We set up and provide frameworks for participation and coproduction not only with the population and the civil society, but also with companies and centers of expertise.

Project developers and land-owners aiming a sustainable and qualitative area development, have also found their way to BUUR. We assist them during the preparation and execution of their projects by establishing the master plans; by setting up de concertation and validation process with the involved authorities, or the concertation process with the neighborhood and other stakeholders; by designing the public space; by helping them to select and follow up the architect teams; by helping them to obtain the required permit applications… BUUR is a professional and flexible partner guiding its clients through every phase of the development process

JOINING OUR TEAM

Feel free to send your spontaneous application, including you letter of motivation, your resume and portfolio to the following e-mail address: vacature@buur.be

BUUR
Leuven

Sluisstraat 79 / 03.02
B-3000, Leuven

info@buur.be
+32 (0)16 89 85 50

BUUR
Gent

Kleine vismarkt 2 / 1
B-9000, Gent

BUUR
Brussel

Vooruitgangstraat 80
(4th floor)
B-1030, Brussel