Onze projecten
Elaboration de politiques spatiales
Instruments planologiques
Masterplan

Zorgwoonwijk Mijlbeek, Aalst
2016 — 2018

Zorgwoonwijk Mijlbeek, Aalst

Bouwen van een toegankelijke wijk, waar iedere inwoner levenslang kan wonen

De omgeving van de Albrechtlaan zal de komende jaren transformeren tot een ‘Zorgwoonwijk’. Dit betekent dat de wijk toegankelijk moet zijn voor iedere inwoner en dat men er levenslang moet kunnen wonen. Om dit te kunnen waarmaken, wordt innovatief bouwen aangemoedigd. Urban.Habitat maakt in opdracht van de stad een visie met bijhorende ruimtelijke uitvoeringsplannen.

De visie past binnen het globaal concept van een zorgwoonwijk in de directe omgeving van het OLV ziekenhuis. Dit houdt in dat wordt gestreefd naar een wijkvernieuwing met een gemengd programma van diverse woonvormen, gezondheidsdiensten en andere ondersteunende voorzieningen. De gemeenschappelijke voorzieningen worden ter beschikking gesteld aan alle buurtbewoners zodat een ondersteunend stadsdeel ontstaat.

De vallei van de Molenbeek is structuurbepalend voor de natuurlijke structuur in het plangebied. Het behoud en de versterking van het waterbergend vermogen van het park vormt een belangrijk uitgangspunt. Binnen de verschillende deelonderzoeken werd telkens uitgedacht hoe de ecologische en natuurlijke structuur van zowel de beekvallei als het omliggende park konden worden versterkt. Het Zwembadpark neemt een rol op als ‘zorgpark’. Dit betekent dat het park vlot toegankelijk wordt gemaakt en wordt uitgerust met sport- en recreatievoorzieningen, en revalidatiemogelijkheden.

De Albrechtlaan ligt centraal in het plangebied en heeft vandaag een sterke scheidingsfunctie tussen enerzijds links en rechts. Een belangrijk uitgangspunt van de ‘woonzorgwijk Mijlbeek’ is, dat bereikbaarheid en toegankelijkheid van de verschillende functies goed moet zijn. Uitdaging is de (psychologische) oversteekbaarheid van de Albrechtlaan te verbeteren, zodat de barrièrewerking van deze weg afneemt. Anderzijds moet de Albrechtlaan haar functie als ringweg kunnen blijven opnemen. Dit betekent dat de doorstroming moest gegarandeerd blijven, ook eens de nieuwe ontwikkelingen op de verschillende sites gerealiseerd zouden zijn. Als gevolg van deze dualiteit werden verregaande voorstellen voor de Albrechtlaan geformuleerd die het aangezicht van de plek volledig kunnen wijzigen.

Zorgwoonwijk Mijlbeek, Aalst
Zorgwoonwijk Mijlbeek, Aalst
Zorgwoonwijk Mijlbeek, Aalst
Zorgwoonwijk Mijlbeek, Aalst
Zorgwoonwijk Mijlbeek, Aalst
Client
stad Aalst
Équipe
Sweco + JDWA architecten
Statut
opdracht volbracht