Onze projecten
Gestion de l’environnement et accompagnement des parties prenantes
Participation et cocréation
Gestion de projets complexes
Stratégies de mobilités

Vervoerregio Gent
2019 —

Vervoerregio Gent

Sweco begeleidt MOW bij de opmaak van een regionaal mobiliteitsplan voor de vervoerregio Gent.

Met dit mobiliteitsplan wordt een globale en gedeelde mobiliteitsvisie voor de langere termijn vastgelegd, en dit voor alle vervoersmodi. Het plan doet onder andere uitspraken over de belangrijke mobiliteitsuitdagingen van de regio, tekent het openbaar vervoersnetwerk uit en presenteert maatregelen voor de verbetering van de doorstroming, de verkeersveiligheid, het fietsbeleid, gedragsverandering en innovatie in het mobiliteitslandschap. Het mobiliteitsplan geeft een visie op 2030 met een doorkijk naar 2050. Co-creatie en participatie zijn daarbij belangrijke elementen om de procesmatige aanpak succesvol te laten verlopen.

Regionale mobiliteitsplannen // Op 22 juni 2019 trad het decreet basisbereikbaarheid in werking. Met de oprichting van vervoerregio’s (15 in Vlaanderen), vervoerregioraden en regionale mobiliteitsplannen hebben de Vlaamse gemeenten nu een kader waarbinnen ze kunnen samenwerken aan mobiliteitsuitdagingen. De link met het ruimtelijk beleid is een belangrijk onderdeel van het mobiliteitsplan. De opmaak bestaat uit drie stappen, waarvan de eerste reeds gezet is: een oriëntatienota beschreef de bestaande toestand van de problemen en oplossingsrichtingen voor het mobiliteitsbeleid in de regio. De synthesenota bevat de doelstellingen en visie voor de mobiliteit in de regio, onderzoekt verscheidene beleidsopties en kiest een beleidsscenario. Momenteel wordt hard gewerkt aan de opmaak van deze visie. De roadmap en het actieplan tenslotte formuleren de acties en maatregelen die het beleidsscenario ondersteunen en de doelstellingen helpen bereiken.

Intensief samenwerkingsverband in een complexe regio // Vervoerregio Gent omvat 23 gemeenten en telt ongeveer 677.000 inwoners. Het gaat om een grote regio, niet alleen in aantal gemeenten, maar ook in oppervlakte. De Gentse vervoerregio draagt participatie hoog in het vaandel en betrekt op regelmatige basis de burgers en het middenveld. Via een online participatieplatform worden recente ontwikkelingen breed gedeeld. Ook kunnen geïnteresseerden belangrijke documenten consulteren op de website basisbereikbaarheid.

In februari 2020 vond een eerste mobiliteitsforum plaats waar een 150-tal stakeholders werd geïnformeerd over de vervoerregio Gent.

Vervoerregio Gent
Vervoerregio Gent
Vervoerregio Gent
Vervoerregio Gent
Vervoerregio Gent
Client
MOW Algemeen beleid
Équipe
Sweco, The New Drive, Goudappel-Coffeng, Rebelgroup Advisory, BUUR, Levuur
Statut
in ontwerp