Onze projecten
Elaboration de politiques spatiales

Strategische Verdichtingsvisie Mortsel
2016 — 2019

Strategische Verdichtingsvisie Mortsel

Uitwerken van een visie op de strategische verdichting van het weefsel van de stad Mortsel

De stad Mortsel, gelegen in het zuidoostelijke deel van de Antwerpse XXste eeuwse gordel, kent de laatste jaren een sterke ontwikkelingsdruk. Men wenst deze naar de toekomst meer te kunnen kanaliseren, zodat de private initiatieven tot verdichting van de stad kunnen bijdragen aan een duurzame en kwaliteitsvolle leefomgeving.

BUUR werkt in samenwerking met Endeavour aan een strategische verdichtingsvisie, waarin onderzocht wordt welke plaatsen voor Mortsel strategische locaties zijn om te verdichten. Het is de ambitie om de verdichting aan te grijpen om het stadslandschap te versterken, dit in de eerste plaats op plekken met een goede multimodale ontsluiting, nabij belangrijke groene ruimten en op een korte afstand van de voorzieningen. Daarnaast worden delen van het bebouwd weefsel geselecteerd die op heden een zuurstofinjectie vereisen en tot slot wordt eveneens gefocust op grote transformatiezones die een rol spelen op een bovenlokale schaal. Deze elementen worden boven elkaar gelegd om tot prioritaire zones voor verdichting te komen.

Er wordt een bottom-up benadering uitgezet tegen een top-down benadering. De bottom-up benadering vloeit voort uit een grondige evaluatie van de huidige bouwpraktijk en diepte-gesprekken met de gemeente. De top-downbenadering daarentegen gaat op zoek naar de theoretisch meest strategische locaties om te verdichten en zet eveneens strategieën uit voor gebiedsoptimalisaties in de gebieden die buiten de strategische verdichtingslocaties vallen.

De strategische verdichtingsvisie zal de stad Mortsel een gebiedsdekkend afwegingskader bieden als basis voor een onderbouwd overleg met ontwikkelaars.

Strategische Verdichtingsvisie Mortsel
Strategische Verdichtingsvisie Mortsel
Strategische Verdichtingsvisie Mortsel
Code
MSS
Client
Stad Mortsel
Équipe
BUUR + Endeavour
Statut
Opdracht volbracht