Onze projecten
Elaboration de politiques spatiales
Instruments planologiques
Masterplan

Masterplan Haarsnijderij Hofmans + RUP Reebroeck
2016 — 2017

Masterplan Haarsnijderij Hofmans + RUP Reebroeck

Een verhaal van reconversie en erfgoed

‘Haarsnijderij Hofmans’ en haar omgeving is voor de kern Heizijde een bijzondere plek. Dit is grotendeels te danken aan de rijke geschiedenis van de haarsnijderij.

In het door Sweco herziene Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Lebbeke wordt een kader gegeven i.f.v. een eventuele stopzetting van de bedrijvigheid op de haarsnijderij. Het bedrijf laat op basis van dit kader een masterplan opmaken door Sweco met hierin een uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheden tot reconversie van hun bedrijfsgronden. De planopties uit dit masterplan werden voorgelegd en aanvaard door onroerend erfgoed, Ruimte Vlaanderen en de gemeente, waarna de gemeente gevolg geeft aan de bindende bepaling voor de opmaak van een RUP i.f.v. de verdere uitwerking van dit masterplan.

De opdracht vergt een specifieke aanpak met grote aandacht voor de waardevolle context naar erfgoed en historiek.  De reconversiemogelijkheden worden benoemd en afgetoetst via het toetsingskader reconversie, zoals beschreven in het PRS.  Het masterplan en het RUP starten vanuit een uitgebreid erfgoedonderzoek, benaderd vanuit zowel de historische, de esthetische, de symbolische als de industriële erfgoedwaarde. Dit onderzoek werd kracht bijgezet met een uitvoerige kwalitatieve fotoreportage.

We zoeken in dit RUP naar ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor het gebied vanuit zijn specifieke historische ligging en de samenhang met zijn omgeving, het centrum van Heizijde.  Het voorkeurscenario die hieruit voortvloeit stelt het behoud van het historisch en esthetisch uitzicht als industrieel pand voorop, ook zichtbare aspecten van de historische werking als ‘haarsnijderij’ worden mee opgenomen. De historische inplanting die aan de basis lag voor het centrum van Heizijde wordt versterkt door het openwerken van de site naar het openbaar domein. De site wordt hierbij ook geopend naar de waardevolle te behouden boomgaard aanliggend aan de site. Er wordt een unieke en innovatieve inrichting vooropgesteld met 13 kwalitatieve ruime woonunits, overdekte fiets- en auto parkeerplaatsen, collectieve tuin, collectief plein, ateliers… Om aan te tonen dat de structuren van deze bebouwing en erfgoed geschikt zijn om het scenario en programma zoals vooropgesteld in te richten, werd het pand door Sweco in het kader van het masterplan onderworpen aan een technische screening.

Bekijk de publicatie van deze studie.

Masterplan Haarsnijderij Hofmans + RUP Reebroeck
Masterplan Haarsnijderij Hofmans + RUP Reebroeck
Masterplan Haarsnijderij Hofmans + RUP Reebroeck
Masterplan Haarsnijderij Hofmans + RUP Reebroeck
Client
Hofmans nv + gemeente Lebbeke
Équipe
Sweco
Statut
opdracht volbracht