Onze projecten

Gebiedsvisies voor 8 Vlaamse natuurreservaten
2020 — 2020

Gebiedsvisies voor 8 Vlaamse natuurreservaten

Invulling aan de visie van de beheerder(s): ecologische functie, natuurstreefbeelden, doelen voor soorten

Voor 8 gebieden die Vlaams natuurreservaat (VNR) zijn, werd een ecologische gebiedsvisie opgesteld. Deze gebieden zijn: VNR Zwart Water, VNR Ronde Put, VNR Oudsberg, VNR Beninksberg, VNR Duling, VNR Eikelberg, VNR Duivelskuil en VNR Vallei van de Drie Beken.

De gebiedsvisie wordt op landschapsschaal uitgewerkt. De uitwerking op dit schaalniveau geeft invulling aan de visie van de beheerder(s) met betrekking tot de ecologische functie en tot de natuurstreefbeelden en/of doelen voor soorten die men op lange termijn voor het terrein wil bereiken.

Bij de opmaak van de gebiedsvisie wordt een toetsing aan de instandhoudingsdoelstellingen en voor zover dat van toepassing is, aan het managementplan Natura 2000, het managementplan, het natuurrichtplan, het soortenbeschermingsprogramma en een beheerregeling als vermeld in artikel 28 van het Soortenbesluit voorzien.

Per landschapstype wordt onderscheid gemaakt tussen een open, een halfopen of een gesloten landschapsbeeld (voor zover relevant). Het onderscheid wordt gemaakt op basis van de structuur & visuele (uiterlijke) kenmerken van het beoogde landschap. Uitgangspunten zijn min of meer:

  • Open landschap: met weinig of geen zichtbare barrières zoals bossen, houtkanten,… Het landschap bestaat voornamelijk uit relatief lage vegetaties en/of open water.
  • Gesloten landschap: met veel zichtbare barrières (bossen of gesloten struweelvegetaties).
  • Halfopen landschap: halfopen landschappen bestaan indicatief voor 2/3de van de oppervlakte uit de typerende vegetaties. 1/3de van de oppervlakte bestaat uit andere vegetaties.
Gebiedsvisies voor 8 Vlaamse natuurreservaten
Client
Agentschap voor Natuur en Bos
Équipe
Sweco
Statut
opdracht volbracht