Onze projecten
Conseil stratégique
Elaboration de politiques spatiales

Centrumgebied Lommel
2019 —

Centrumgebied Lommel

Beeldkwaliteitsplan en stedenbouwkundige principes centrumgebied stad Lommel

De stad Lommel wenst de attractiviteit, de samenhang en de stedelijke uitstraling van haar centrumgebied te versterken. BUUR kreeg binnen het kader van de ‘Raamovereenkomst opmaak stedenbouwkundige ontwerpen en masterplannen voor de stad Lommel’ de opdracht voor de opmaak van een ruimtelijke visie en beeldkwaliteitsplan voor het centrumgebied.
Het beeldkwaliteitsplan wil een stedelijkheid op maat van Lommel generen. Lommel is een dorpenstad gegroeid uit een aantal kernen maar vooral ook gekenmerkt door een grote verkavelingswolk. Het beeldkwalitetsplan visualiseert een meer stedelijk en divers beeld voor het nieuwe centrumgebied van Lommel.

De beleidsnota ‘Centrumontwikkeling en -mobiliteit’ fungeert als basis. Deze nota herdefinieert het centrumgebied als het gebied opgehangen aan de stedelijke drager tussen station, singel, stadskern en recreatiecluster. De centrumfiguur capteert de aanwezige stedelijke dynamiek in al haar aspecten en vergroot de uitstraling van de stad Lommel. Ambities en taakstellingen voor het centrumgebied worden onderbouwd door de ‘Verdichtingsvisie Wonen’, die de gewenste stedelijke verdichting bepaalt voor het hele gebied van Lommel en de ‘Bouwmeester Scan’. Deze studies zijn ook van de hand van BUUR.
Het beeldkwaliteitsplan bepaalt mogelijkheden en potenties voor de centrumfiguur. Het houdt rekening met bestaand beleid maar bepaalt ook te versterken gebied, strategische zones en lokaal stedelijke projecten. De visie bepaalt richtlijnen voor het samenspel tussen bebouwing en publieke ruimte en introduceert stedelijke concepten en typlogieën met een duidelijke meerwaarde voor publieke ruimte en gemeenschap. De beeldkwaliteit visualiseert de stad niet als een afgewerkt geheel maar in transitie.

Het plan vormt geen strak keurslijf, maar een leidraad voor het vergunnningsbeleid en inspirerend referentiekader voor toekomstige ontwikkelingen.

Centrumgebied Lommel
Centrumgebied Lommel
Centrumgebied Lommel
Centrumgebied Lommel
Client
stad Lommel
Équipe
BUUR
Statut
in ontwerp