Onze projecten
Gestion de données spatiales
Conseil stratégique
Elaboration de politiques spatiales
Instruments planologiques
Soutien aux autorités locales

Atlas Regionet Oost-Brabant
2018 —

Atlas Regionet Oost-Brabant

Evaluatie-instrument om ontwikkelingspotentie van kernen te bepalen aan de hand van hun knoop- en plaatswaarde

Het onderzoek naar de ontwikkelingspotenties van de kernen binnen Regionet wordt afgestemd op het principe van de knoop- en plaatswaarde van Luca Bertolini. Hij lanceerde de hypothese dat de waarde van een plaats bepaald wordt door zijn positie in het vervoernetwerk (de knoopwaarde) én de locatiegebonden karakteristieken van de plek (de plaatswaarde). Er wordt in Regionet voorgesteld de groei  van de rgeio op te vangen op de meest multimodaal bereikbare plekken, die (potentieel) goed bediend kunnen worden door hoogwaardig openbaar vervoer.

Om het onderzoek naar de ontwikkelingspotenties objectief te kunnen bepalen was er nood aan een eenduidig en helder instrument, dat inzicht verschaft in de huidige en potentiële knoop- en plaatswaarde van de kernen in het gebied en dat het mogelijk maakt kernen onderling te vergelijken. Hiertoe werd het kernenkompas ontwikkeld. Het kompas bestaat uit vier kwadranten. De knoopwaarde (west) wordt gedetermineerd door de multimodale bereikbaarheid (OV, fiets en auto). De plaatswaarde (oost) wordt bepaald aan de hand van materiaal dat  VITO verzamelde in haar studie voor Ruimte Vlaanderen (studie ‘Ontwikkelingskansen op basis van knooppuntwaarde en nabijheid voorzieningen’, 2016). Het derde kwadrant is de gebruiksintensiteit (noord): het aantal mensen dat actief is in de kern, als inwoner, werknemer of bezoeker. De vierde dimensie is de ruimtelijke context en omvat drie indicatoren:  de ecologische kwetsbaarheid van de omgeving (van zowel natuur als water), de nabijheid annex centraliteit van de kern, en het verdichtingspotentieel: de mate waarin een kern of cluster nog ruimte biedt voor bijkomend programma. Voor elk kwadrant wordt zowel de huidige als de potentiële situatie geëvalueerd en in kaart gebracht.

Het resultaat van deze oefening is de Atlas Regionet, een naslagwerk waarin alle kernen uit de casestudy regionet zijn opgenomen, met per kern kaartmateriaal, kompas en bijkomende relevante data. De eerste versie van de atlas wordt in maart 2019 doorgesproken met de onderzoekspartners.

Atlas Regionet Oost-Brabant
Atlas Regionet Oost-Brabant
Atlas Regionet Oost-Brabant
Atlas Regionet Oost-Brabant
Atlas Regionet Oost-Brabant
Code
ROB-RAD
Client
Provincie Vlaams-Brabant
Équipe
Interbestuurlijke samenwerking Stad Leuven - De Lijn - NMBS - AWV - MOW - Interleuven - Ruimte Vlaanderen - BUUR
Statut
In ontwerp