Onze projecten
Environment and stakeholder management
Spatial data
Strategic advice
Policy planning
Support of local authorities

Roadmap Leuven
2018 — 2018

Roadmap Leuven

Roadmap voor een klimaatneutraal Leuven tegen 2050

De vzw Leuven 2030 gaf BUUR de opdracht om een Roadmap op te maken die het pad en alle te zetten stappen beschrijft om Leuven tegen 2050 klimaatneutraal te maken.
Deze ‘Roadmap 2025-2035-2050 naar een klimaatneutraal Leuven’ werd opgemaakt met veelvuldige input en nauwe betrokkenheid van meer dan 60 experten tijdens meer dan 20 workshops, met verschillende bilaterale overlegmomenten en via regelmatige feedback op tussentijdse resultaten en tekstvoorstellen.

De Roadmap bevat 13 programma’s en 80 werven waarrond gewerkt moet worden om de CO2-uitstoot die Leuven veroorzaakt, drastisch te doen dalen.  De ambitie daarbij is klimaatneutraliteit in 2050, oftewel een daling van de uitstoot van broeikasgassen met 81% t.o.v. de situatie in 2010. De Roadmap bevat heel wat directe, zowel technische als maatschappelijke maatregelen die deze uitstoot rechtstreeks beïnvloeden. Maar er staan ook heel wat werven in die aandacht besteden aan faciliterende en transversale thema’s zoals governance, draagvlak, sociale rechtvaardigheid, financiering, kennisopbouw, monitoring,… Essentiële trajecten om de enorme en stadsbrede uitdaging die klimaatneutraliteit betekent, ten volle te kunnen aanpakken.

De 13 programma’s gaan over residentiële en niet-residentiële gebouwen renoveren, klimaatneutrale nieuwbouw, goede ruimtelijke ordening, een modal shift van de mobiliteit, voertuigen vergroenen, groene energie opwekken, anders eten en consumeren, een groene ruimte, governance & financiering, maatschappelijke betrokkenheid en kennisopbouw & monitoring.

In het najaar van 2018 werd de Ontwerproadmap opgeleverd en gepresenteerd aan de leden van de vzw Leuven 2030. Daarna volgt een uitgebreid participatie- en overlegtraject met de ‘quadruple helix’ van Leuven: bewoners, bedrijven, middenveld en bestuur, dat uiteindelijk moet leiden tot een definitieve Roadmap in het voorjaar van 2019.

Roadmap Leuven
Roadmap Leuven
Roadmap Leuven
Roadmap Leuven
Roadmap Leuven
Roadmap Leuven
Roadmap Leuven
Roadmap Leuven
Roadmap Leuven
Code
RML
Client
vzw Leuven 2030
Team
BUUR
Status
Volbracht