Onze projecten
Policy planning
Spatial instruments
Master planning

Masterplan De Saedeleir RUP Patmoes
2016 — 2017

Masterplan De Saedeleir RUP Patmoes

Een verhaal van ruilen, groene binnengebieden en strategisch verdichten

Sweco maakt een masterplan en RUP op waarbij de ontwikkeling van een strategische plek mogelijk wordt gemaakt en in één beweging ook zorgt voor het behoud van het landelijk wonen op andere plekken in de gemeente. De gemeente heeft in het door Sweco herziene GRS zijn ambitie vastgelegd om weldoordacht in te zetten op het versterken van het woon- en leefweefsel. Dit wil zeggen dat we enerzijds de aangename landelijke woonkwaliteit op vele plaatsen in de gemeente willen verankeren. Er werd een overzicht gegeven van onbebouwde binnengebieden en aan de hand van de ligging, de watergevoeligheid en de omgevingskarakteristieken geëvalueerd of het ruimtelijk aangewezen is om deze te ontwikkelen. Anderzijds wil het GRS op strategische plekken binnen het woonweefsel inzetten op kwalitatieve verdichting. ‘Strategische plekken’ zijn gelegen vlakbij openbaar vervoer, op een boogschuit van de winkelkern en ingebed in het hoofddorp Lebbeke.

Strategische plek ‘De Saedeleir’ maakt deel uit van gebied Patmoes aan het station van Heizijde, langs de fietssnelweg. Het aanwezige bedrijf heeft verhuisplannen waardoor de gemeente het ontstaan van een desolate, verlaten bedrijfssite wil vermijden door actief mee te denken aan het herontwikkeling van de site en haar omgeving. Voor de herbestemming wordt beroep gedaan op de mogelijkheden die worden geboden vanuit het toetsingskader in het PRS. Het ontwerpend onderzoek neemt de huidige landschaps-, bos- en waterstructuren als uitgangspunten voor de mogelijke inrichting van dit gebied van bijna 14 ha. Een robuuste groene en blauwe hoofdstructuur draagt het gebied, vormt het landschapsbeeld en legt de basis voor de interne ontsluiting waarbij de historische doorwaarheid van deze velden wordt verzekerd. Deze basisstructuur, gelegen in een lager gelegen zone, vormt ook de oplossing voor de waterhuishouding.

Het gebied wordt naast enkele woonvelden opgeladen met (semi-) publieke functies of recreatieve functies en enkele kleinschalige werkloodsen. Dit zorgt ervoor dat deze omgeving als een volwaardig dorpsdeel wordt ontwikkeld, en niet als een monotone, ordinaire woonwijk.

In het tweede deel van het RUP wordt het overzicht uit het GRS van de landelijke binnengebieden in de gemeente geactualiseerd. Het RUP neemt de gebieden op die de landelijkheid en identiteit van de woonomgeving definiëren en waar mogelijke inbreiding dit karakter in gedrang zou kunnen brengen. Om ongestructureerd bouwen in tweede bouwlijn te vermijden, belangrijke groenstructuren te beschermen en waterzieke gebieden voorgoed vrijwaren van bebouwing, worden deze gebieden definitief herbestemd naar niet bebouwbare landelijke bestemmingszones (park, parktuin, open ruimte, buurttuin,…).

Bekijk de publicatie van deze studie.

Masterplan De Saedeleir RUP Patmoes
Masterplan De Saedeleir RUP Patmoes
Masterplan De Saedeleir RUP Patmoes
Masterplan De Saedeleir RUP Patmoes
Masterplan De Saedeleir RUP Patmoes
Masterplan De Saedeleir RUP Patmoes
Client
De Saedeleir nv + gemeente Lebbeke
Team
Sweco
Status
opdracht volbracht