Onze projecten
Strategic advice
Master planning

Casterwijk
2012 — 2013

Casterwijk

Masterplan en opmaak RUP

Beschrijving

De ontwikkeling van een stedelijk gebied zoals de Casterwijk en haar omgeving vraagt om een sluitend stedenbouwkundig verhaal. Er wordt een Masterplan opgemaakt, dat als basis zal dienen voor een RUP voor de hele site.

Het programma voor dit plangebied wordt in grote mate bepaald door de ‘grote spelers’ op het terrein, zijnde OCMW, Jessa-Campus, Cultureel Centrum, het Dienstencentrum, … en zich nagenoeg allen situeren rond het stadspark.

Het programma bestaat uit een drietal componenten: bebouwde ruimte, publiek domein en parkeerbehoefte.  De ordegrootte van de spelers en hun desbetreffend programma vragen om een globale en integrale aanpak van de site.

Aanpak

Het stadsdeel is opgebouwd uit een aantal wijken die naar morfologie en invulling van elkaar verschillen. Voorafgaand aan de opmaak van het masterplan werd elke wijk grondig geanalyseerd op basis van terreininventarisatie en kaartmateriaal. Uiteraard werd het stadsdeel niet binnen een enge contour bekeken maar werd ook de nodige aandacht besteed aan de randen van het stadsdeel. Vervolgens werd een overzicht gemaakt van de geplande initiatieven. Het stadsweefsel transformeert immers constant. Gekende initiatieven werden dan ook maximaal in rekening gebracht.

Vertrekkend van de analyse werd een visie uiteengezet voor het gebied, en dit zowel op schaal van de stad Hasselt alsook op schaal van de directe omgeving. Een uitwerking van het plan op verschillende niveaus is immers steeds van belang aangezien ingrepen op lokale schaal geen afbreuk mogen doen op de grotere structuren. De visie werd thematisch opgebouwd en houdt steeds rekening met een aantal duurzaamheidsprincipes. Voor de implementatie van duurzaamheidsprincipes werd BREEAM als globaal kader gehanteerd.

De visie werd uiteindelijk doorvertaald in een globale structuurschets waarin uitspraken worden gedaan over de hele wijk. Dit met de bedoeling om een aaneensluiting te realiseren van verschillende plekken en groenstructuren in het stadsdeel tot één netwerk. Daarbij komend werden voor de plekken zoals onder meer het stadspark en het kerkplein meer gebiedsgerichte uitspraken gedaan om de gewenste ruimtelijke ontwikkeling te visualiseren. De plekken hebben immers elk een eigen sfeer, context en programma en dienden dus ook afzonderlijk benaderd te worden. Daarnaast werd ook de profilering van de straten onder de loep genomen. De straten werden in een aantal types onderverdeeld zodat eenvormigheid ontstond maar ook rekening werd gehouden met de gewenste sfeer en beleving die men nastreeft.

Tot slot werd het globale plan onderworpen aan een “duurzaamheidstoets”. Hierin werd ter controle een terugkoppeling gemaakt naar de duurzaamheidsprincipes van BREEAM.

Casterwijk
Casterwijk
Casterwijk
Casterwijk
Casterwijk
Client
stad Hasselt
Team
Sweco
Status
opdracht volbracht