Onze projecten
Haalbaarheidsstudies
Strategisch advies

Woonontwikkeling en ecologisch landschapspark Hemixveer Hemiksem
2014 — 2018

Woonontwikkeling en ecologisch landschapspark Hemixveer Hemiksem

Realisatie landschapspark op Brownfield Scheldeboord

De hoofddoelstelling van deze opdracht was het bijstaan van de ontwikkelaar van de woonontwikkeling Hemixveer bij het bodemsaneringsproject van het terrein Scheldeboord. Een veilige en duurzame bodemsaneringsaanpak werd uitgewerkt en goedgekeurd door de OVAM. De specifieke uitdaging was het vrijwaren van de landschappelijke en natuurwaarden die zich spontaan hadden ontwikkeld in de deels opgevulde kleigroeve. En dat is ook gelukt. In het 7 ha grote landschapspark werd de bestaande laaggelegen zoetwaterplas vrijwel integraal behouden. De plas werd ook ingeschakeld als hemelwaterbuffer voor de bebouwing aan de Scheldekant.

Het spontane, rijk gestructureerde pionierbos op de hoogte werd vrijwel integraal gespaard over 3 ha. Dit vormt de basis voor het ecologische speelpark Den Akker. Het sluitstuk van de saneringsoperatie was het herstructureren van de hellingen tussen het bos en de plas.

Het behoud van bos en waterplas was enkel mogelijk doordat bodemsaneringsdeskundigen, ecologen, infrastructuurontwerpers (Sweco) en landschapsontwerpers (Fris in het Landschap) zowel in de conceptfase (selectie gepaste én veilige saneringstechnieken, aangepast landschapsontwerp, ontwerp toegangsweg) als in de uitvoeringsfase (aanbrengen zuivere beschermingslaag van wisselende dikte in bestaande vegetatie, herprofilering hellingen) intens samenwerkten.

Binnen het Ruimtelijk Uitvoeringsplan, eveneens opgemaakt door Sweco, dat een doordachte positionering van de woonontwikkeling aan de Scheldeoever voorstond, kon de ontwikkelaar niet enkel zijn uitzonderlijke ambitie in het architecturale waarmaken. Door behoud van bos en plas en landschappelijke versterking van de helling werd ook voor de publieke ruimte twintig jaar ontwikkelingstijd gewonnen.

Woonontwikkeling en ecologisch landschapspark Hemixveer Hemiksem
Woonontwikkeling en ecologisch landschapspark Hemixveer Hemiksem
Woonontwikkeling en ecologisch landschapspark Hemixveer Hemiksem
Woonontwikkeling en ecologisch landschapspark Hemixveer Hemiksem
Woonontwikkeling en ecologisch landschapspark Hemixveer Hemiksem
Klant
Vooruitzicht
Team
Sweco + Fris in het Landschap
Status
gerealiseerd