Onze projecten

Waterstudie Ter Beke Antwerpen
2016 — 2017

Waterstudie Ter Beke Antwerpen

Waterberging en infiltratie bevorderen om zowel duurzame economische groei als groenstructuren te stimuleren op het bedrijventerrein Ter Beke in Wilrijk

In deze studie onderzocht Sweco hoe een verouderd bedrijventerrein omgevormd kan worden naar een meer waterbewust, en bijgevolg meer klimaatrobuust bedrijventerrein. Verder bouwend op de natuurlijke afwatering werd een collectieve aanpak van de aanwezige waterproblematiek voorgesteld. Waterberging en verhoogde infiltratie van regenwater vormen de rode draad in de studie. Hierdoor krijgt water een meer centrale rol in de publieke ruimte.

Het bedrijventerrein Ter Beke in Wilrijk is 227 ha groot en huisvest meer dan 120 bedrijven en hoort daarmee bij de grotere bedrijventerreinen van de provincie Antwerpen. De basisinfrastructuur, uitgebouwd in de jaren ’70, is sterk verouderd. De structuur van het gebied is moeilijk leesbaar, het openbaar domein is weinig aantrekkelijk, er is een (te) hoge verhardingsgraad, de inrichting van bedrijfspercelen en -gebouwen is vaak niet aangepast aan de huidige eisen en verwachtingen en er is regelmatig wateroverlast. Met deze studie willen we de waterproblematiek oplossen, het openbaar domein terug de nodige uitstraling geven en het terrein leesbaarder maken. Kortom, de basis leggen voor de herontwikkeling van het terrein tot een hedendaags en duurzaam bedrijventerrein waar ruimte is voor duurzame economische groei.

In het bovenlokaal groenplan van de stad Antwerpen werd reeds gezocht naar opportuniteiten om bovenlokale groenstructuren te versterken die geënt zijn op het watersysteem, met name het creëren van een link met het valleigebied van de Grote Struisbeek. Dit gaf aanleiding tot een concept dat inzet op open waterberging (dwars op de topografie), het realiseren van groen-blauwe verbindingen en een waterbergingssysteem waarbij regenwater in collectieve retentiezones wordt opgevangen, en dit zo hoog mogelijk in het gebied om maximaal in te zetten op infiltratie. Doordat bedrijven kunnen gebruik maken van de collectieve buffer- en infiltratievoorzieningen, en deze niet op het eigen bedrijfsperceel hoeven aan te leggen, kan de continuïteit van de bedrijfsvoering behouden blijven en vergroot de flexibiliteit voor de inrichting van het bedrijfsperceel.

In de studie is de haalbaarheid van deze aanpak onderzocht en zijn het ruimtelijk concept en de mogelijkheden (zowel technisch als financieel-organisatorisch) geconcretiseerd. Er is een oplossing gevonden voor waterberging in het studiegebied die voldoet aan de technische (hydraulische en hydrologische) vereisten, maar ook inspeelt op zowel huidige als toekomstige ruimtelijke mogelijkheden en uitdagingen.

Waterstudie Ter Beke Antwerpen
Waterstudie Ter Beke Antwerpen
Waterstudie Ter Beke Antwerpen
Waterstudie Ter Beke Antwerpen
Waterstudie Ter Beke Antwerpen
Klant
stad Antwerpen
Team
Sweco
Status
gerealiseerd