Onze projecten
Beleidsplanning
Ruimtelijke instrumenten
Strategisch advies
Ondersteuning lokale besturen

Visienota Vlekkenplan, Hove
2018 — 2020

Visienota Vlekkenplan, Hove

Duurzame ontwikkelings- en verdichtingsvisie voor het bebouwd gebied

Hove is een kleine gemeente in de zuidrand van Antwerpen met een groen karakter, maar ook een hoge ontwikkelingsdruk. De gemeente duidde in 2018 BUUR aan om voor het bebouwde gebied een visie te maken om toekomstige ontwikkelingen beter en op basis van duurzame criteria te kunnen sturen.

Na een uitgebreide analyse en een intens overlegproces met zowel gemeente en GECORO als de Hovenaren zelf, werd een toekomstambitie opgemaakt voor Hove. Voor het woonweefsel stelden we vast dat het huidige karakter van de woonwijken beter beschermd dient te worden, maar tegelijk dat er ook nood is aan meer compacte woningen en een sociaal en betaalbaar woonaanbod. Hiervoor werd een vlekkenplan opgemaakt, een zoneringsplan gebaseerd op de huidige karakteristieken van het woonweefsel en criteria voor duurzame ontwikkeling (nabijheid van voorzieningen, duurzame bereikbaarheid en aanwezigheid van publieke groenruimte). Het vlekkenplan voorziet gedifferentieerde ontwikkelingsmogelijkheden per zone.

Daarnaast maakten we een structuurschets op met ruimtelijke strategieën voor een kwalitatieve ontwikkeling (o.a. nieuwe groenstructuren, zachte verbindingen, opwaardering van buurtpleintjes, …). In het vlekkenplan worden ook strategische ontwikkelingssites gedefinieerd waarvoor ontwerpend onderzoek gedaan werd en per site kwaliteitsrichtlijnen voorgesteld voor een mogelijke ontwikkeling. Daaraan werd ook telkens een fasering en actieplan gekoppeld.

Tot slot bevat het eindrapport ook aanbevelingen voor vervolgstappen, o.a. rond bijkomend instrumentarium waarmee een kader gecreëerd kan worden om in de toekomst kwalitatieve transformatie- en ontwikkelingsprojecten te garanderen.

Het eindrapport werd unaniem goedgekeurd in de gemeenteraad. Momenteel is BUUR bezig met een vervolgopdracht waarbij het vlekkenplan verder wordt verfijnd tot een beeldkwaliteitsplan met concrete spelregels voor transformatie en verdichting.

Visienota Vlekkenplan, Hove
Visienota Vlekkenplan, Hove
Visienota Vlekkenplan, Hove
Visienota Vlekkenplan, Hove
Visienota Vlekkenplan, Hove
Visienota Vlekkenplan, Hove
Klant
gemeente Hove
Team
BUUR
Status
opdracht volbracht