Onze projecten
Haalbaarheidsstudies
Ruimtelijke data
Mobiliteitsplanning
Verkeerstechnisch onderzoek
Evaluatie duurzaamheid en milieu-impact

Tramlijnen Brabantnet Vlaams-Brabant
2011 — 2013

Tramlijnen Brabantnet Vlaams-Brabant

Tracé- en planMERstudie voor vier nieuwe tramlijnen in Vlaams-Brabant

De Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn plant met Brabantnet vier nieuwe regionale tramlijnen in Vlaams-Brabant: drie radiale tramlijnen vanuit Ninove, Boom en Heist-op-den-Berg naar Brussel en één tangentiële lijn die UZ Jette, Heizel, Vilvoorde, Brussels Airport en Tervuren bedient. Deze lijnen moeten, complementair aan het GEN, de congestie in de regio rond de hoofdstad helpen bestrijden. BUUR en Royal Haskoning deden in opdracht van De Lijn een tracéstudie en maakten een plan-MER op voor elk van de vier tramlijnen.

Het innovatieve van de opdracht zat hem onder andere in de sterke wisselwerking tussen tracéstudie en plan-MER, die tegelijk plaatsvonden. De tracéstudie voedde daarbij niet alleen het plan-MER en de maatschappelijke kosten-baten analyse, maar werd ook ingezet als instrument voor overleg met de betrokken besturen op de verschillende beleidsniveaus. Op basis van de tracéstudie werd voor elke tramlijn een voorkeurtracé geselecteerd, dat aan de Vlaamse Regering ter goedkeuring voorgelegd werd.

De Lijn wenst voornamelijk tracés met een goede doorstroming en een optimaal vervoerpotentieel. BUUR voegde aan deze opgave een dubbele ambitie toe. De nieuwe tramtracés moeten verkeerskundig, stedenbouwkundig en landschappelijk goed inpasbaar zijn in de bestaande ruimtelijke context. Tegelijk moeten ze over het vermogen beschikken om de ruimtelijke structuur te versterken door nieuwe relaties te creëren en ontwikkelingspotentieel voor stedelijke functies (wonen, werken, centrumfuncties) te genereren.

BUUR ontwikkelde daarom specifiek voor deze opdracht een GIS-tool om tramtracés systematisch te verkennen en te analyseren: de Tram Track Tracer. Daarnaast stelden we ook een multi-criteria evaluatiemethode op om de tracé-alternatieven af te wegen volgens hun interne (direct en indirect potentieel, snelheid, kostprijs) en externe (impact op mens en natuur/landschap, inpasbaarheid, structurerend vermogen) kwaliteiten. Ruim 1.000 kilometer mogelijke tramtracés en 400 mogelijke haltes werden op die manier onderzocht.

Via ontwerpend onderzoek werd de ruimtelijke inpasbaarheid van de meest beloftevolle tracés verder onderzocht, wat voor de strategische knopen tot een richtinggevend en wervend conceptvoorstel leidde. BUUR begeleidde De Lijn bij het intensieve overlegproces rond het Brabantnet, met als doel een zo breed mogelijk draagvlak te verwerven.

Tramlijnen Brabantnet Vlaams-Brabant
Tramlijnen Brabantnet Vlaams-Brabant
Tramlijnen Brabantnet Vlaams-Brabant
Tramlijnen Brabantnet Vlaams-Brabant
Tramlijnen Brabantnet Vlaams-Brabant
Tramlijnen Brabantnet Vlaams-Brabant
Tramlijnen Brabantnet Vlaams-Brabant
Code
TVB
Klant
De Lijn
Team
BUUR + Royal Haskoning
Status
Volbracht