Onze projecten
Haalbaarheidsstudies

Technisch Ruimtelijk vooronderzoek en plan-MER PRUP Omleidingweg Anzegem
2015 — 2019

Technisch Ruimtelijk vooronderzoek en plan-MER PRUP Omleidingweg Anzegem

Opmaak van een technisch ruimtelijk vooronderzoek en plan-MER ikv het PRUP omleidingsweg Anzegem

De provincie West-Vlaanderen wenst een RUP op te maken, waarin de ligging van het tracé voor een westelijke omleidingsweg rond Anzegem wordt vastgelegd in een reservatiestrook. Voorgenomen plan beoogt in hoofdzaak een verbetering van de verkeersleefbaarheid in de kern van Anzegem door het weren van doorgaand (vracht)verkeer door de dorpskern van Anzegem en dit door de realisatie van een westelijke omleidingsweg. Daarnaast wordt tegemoetgekomen aan de vraag van Infrabel om een oplossing te zoeken voor de weg ter hoogte van de spoorwegovergang aan het station van Anzegem.

Het technisch ruimtelijk vooronderzoek gaat op zoek naar ruimtelijk en technisch haalbare varianten op het voorkeursalternatief West A (2011) op een westelijke ontsluitingsweg, waarbij een oplossing wordt gezocht voor de omleidingsweg ter hoogte van de spoorwegovergang aan het station van Anzegem. De mogelijke oplossingen bestaan er in de weg in tunnel onder de spoorweg of in brug over de spoorweg te realiseren. Op basis van dit onderzoek en de inspraakreacties uit de participatiemomenten worden 4 realistisch en haalbare varianten geselecteerd. Gezien deze varianten op tracé West A niet beoordeeld werden op milieueffecten in het plan-MER uit 2011 (voortschrijdend inzicht sinds 2011) worden deze varianten beoordeeld op milieueffecten in een plan-MER dat parallel aan het PRUP wordt opgemaakt. Hierdoor kunnen milderende maatregelen uit het plan-MER verder worden geconcretiseerd in functie van de haalbaarheid ervan en de integratie in het PRUP. Het plan-MER werd “open gehouden” tot na de plenaire vergadering van het PRUP om op die manier de integratie van beide processen (oude procedure) maximaal te faciliteren.

De milderende maatregelen uit het plan-MER werden verder geconcretiseerd door middel van ontwerpend onderzoek. Er werd bijvoorbeeld een “toolbox” opgemaakt met de doorvertaling van de milderende maatregelen. Bij opmaak van het PRUP/ontwerp van de weg kan dan gekozen worden uit de set van maatregelen om effecten cfr. het plan-MER te milderen. Op die manier werden verschillende haalbare en realistische oplossingen voor knelpunten uit het milieuonderzoek aangereikt.

Technisch Ruimtelijk vooronderzoek en plan-MER PRUP Omleidingweg Anzegem
Technisch Ruimtelijk vooronderzoek en plan-MER PRUP Omleidingweg Anzegem
Technisch Ruimtelijk vooronderzoek en plan-MER PRUP Omleidingweg Anzegem
Technisch Ruimtelijk vooronderzoek en plan-MER PRUP Omleidingweg Anzegem
Klant
provincie West-Vlaanderen
Team
Sweco
Status
opdracht volbracht