Onze projecten
Haalbaarheidsstudies
Strategisch advies
Participatie en cocreatie
Omgevings- en stakeholder management
Procesmanagement

Stadsvaart Brugge
2014 — 2019

Stadsvaart Brugge

Verbetering van de binnenvaartontsluiting voor de zeehaven van Zeebrugge

Beschrijving van het project

Het project “Doortocht Brugge” in opdracht van De Vlaamse Waterweg heeft als doel om tot een verbetering van de binnenvaartontsluiting te komen voor de zeehaven van Zeebrugge. De meest dringende aanpassingswerken op het Kanaal Gent-Oostende, meer bepaald de doortocht van dit kanaal te Brugge, zullen hierbij aangepakt worden. De opzet is dit kanaaldeel vlotter bevaarbaar te maken voor grotere binnenschepen en daarbij een betere ontsluiting van de zeehaven van Brugge te onderzoeken voor schepen tot klasse Va.

Het studiewerk en overleg heeft een aantal scenario’s onderzocht en afgewogen voor deze binnenvaartontsluiting en meer in het bijzonder een oplossing aangeboden voor de knelpunten in de doorvaart rond Brugge. De problematiek van de doorvaart wordt in hoofdzaak bepaald door de krapte in het beschikbare gabariet van de waterweg en de kwaliteit van de bijhorende waterbouwkundige constructies, zoals sluizen en bruggen. De uitvoering behelst in eerste instantie de noodzakelijke vervanging/vernieuwing van de verouderde kunstwerken Dampoortsluis en Steenbruggebrug. Voor de vernieuwing van de Steenbruggebrug wordt een omgevingsvergunningsaanvraag in de zomer van 2021 voorbereid.

Het projectgebied is begrepen tussen de Steenbruggebrug in het zuiden van Brugge, op de grens met Oostkamp, en Scheepsdalebrug ten noordwesten van de Brugse binnenstad. Het kanaal zelf maakt een halve cirkel rond en ten oosten van de binnenstad.

Naast de problematiek van de doorvaart rond Brugge heeft de doortocht ook een betekenisvolle impact op het stedelijk functioneren van Brugge en de mobiliteitsafwikkeling in het bijzonder. De situatie ter hoogte van de Steenbruggebrug is hiervoor illustratief. De ophaalbrug over het kanaal te Steenbrugge is één van de belangrijkste knelpunten in de zuidelijke rand van de stad Brugge en vormt een belemmering voor het functioneren van de N50 Baron Ruzettelaan als secundaire weg.

Het project dient dan ook een verbetering met zich mee te brengen voor de mobiliteit van het wegverkeer in het studiegebied.

De opdracht is onderverdeeld in drie onderdelen:

 • De vernieuwing van de Steenbruggebrug;
 • De vernieuwing van de Dampoortsluis;
 • De aanpassing van de overige knelpunten van de Doortocht Brugge, in het bijzonder het volledige mobiliteitsmanagement op niveau van deze stadsdelen en de stad als geheel.

Het project stadsvaart wordt niet enkel vanuit verkeerskundig (weg en water) oogpunt bekeken. We zien het project als een mogelijkheid tot nieuwe stedelijke ontwikkeling in het Brugse stadslandschap. Daarom wordt het project qua procesvoering en communicatie ook breed opengetrokken naar alle maatschappelijke geledingen. Er wordt zeer intensief ingezet op bilaterale gesprekken met stakeholders, het betrekken van een klankbordgroep. Ook de stad zelf neemt een prominente rol in gedurende dit proces. Het project zal een grote invloed hebben op de verdere ruimtelijke ontwikkeling van de stad Brugge. Ook werden er co-design workshops opgezet met de bevolking. Het communicatie- en participatietraject werd geleid door Rik Houthaeve en An Vanhulle. Binnen dit traject werden onder meer een tweedaags stadslabo en verschillende cocreatieve infomarkten georganiseerd op locatie in de stad Brugge.

Doelstelling is te komen tot een concreet plan en uitgevoerde projecten die zowel door de omwonenden als door de betrokken partijen gedragen worden in het kader van een uitvoerig stakeholdersmanagement. Sweco stond in voor de inhoudelijke input voor en actieve organisatie van infoavonden, workshops met stakeholders, opzet van de website en uitwerking van communicatiemiddelen.

Aanpak proces en participatie

Een ingrijpend project als Doortocht Brugge heeft veel betrokken partijen: inwoners en omwonenden, havenbestuur, bedrijven gevestigd in de havens en langs de vaart, beroepsschippers, pleziervaarders, erfgoedinstanties… Alle beslissingen werden daarom steeds voorgelegd aan een klankbordgroep van vertegenwoordigers uit de regio en van de betrokken sectoren.

Wanneer bepaalde aspecten van het onderzoek extra studie vereisen, stellen we ad hoc werkgroepen samen. Tijdens deze overlegmomenten kan de opdrachtgever een aantal adviserende personen of partijen inschakelen.

Samen met de stad organiseerden we inspraak- en infomarkten voor de inwoners van Brugge. Op die manier werd een breed maatschappelijk draagvlak gecreëerd en kreeg iedereen de kans om mee te denken.

 • Bij aanvang van het proces werd er zeer intensief ingezet op bilaterale gesprekken met stakeholders, om op die manier de gevoeligheden ten gronde te kennen.
 • De externe communicatie wordt op verschillende niveaus wordt gevoerd:
  • Klankbordgroepvergaderingen met actoren en organisaties zoals actiegroepen, de Fietsersbond, Bond van binnenschippers, verenigingen van de pleziervaart,…
  • Ruime bevolkingsvergaderingen en workshops met de bevolking die zowel informatief van aard zijn als gericht op co-design: het uitwerken en toetsen van ontwerpoplossingen in samenwerking met de bevolking.
  • Informeren via een website (stadsvaart.be), nieuwsbrieven, publicaties in stadsmagazines,…
  • Voor deze communicatie werd onder meer gebruik gemaakt van maquettes en visualisaties.
 • In functie van elk onderdeel van de opdracht worden op geregelde tijdstippen werkoverleggen georganiseerd tussen de THV Stadsvaart (nu Maatschap Stadsvaart) en relevante actoren. Zo zijn er werkgroepen gehouden voor volgende thema’s/projectonderdelen: Mobiliteit (wegverkeer), Mobiliteit (Waterverkeer), Water (kwantiteit en kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater), Nautische aspecten, MKBA, MER,… Deze werkoverleggen werden georganiseerd naarmate er inhoudelijke voortgang werd gemaakt voor elk onderdeel;
 • Daarnaast kwamen alle aspecten geïntegreerd aan bod op vergaderingen met een ambtelijke begeleidingsgroep en in een stuurgroep. In de ambtelijke begeleidingsgroep zetelen ambtelijke vertegenwoordigers van de projectpartners (De Vlaamse Waterweg, AWV/MOW, Stad Brugge en gemeente Oostkamp), zij bereiden de te nemen beslissingen van de stuurgroep (bestuurlijke vertegenwoordiging van de projectpartners) voor. De ambtelijke begeleidingsgroep en de stuurgroep werden 3x per jaar georganiseerd.
Stadsvaart Brugge
Stadsvaart Brugge
Stadsvaart Brugge
Stadsvaart Brugge
Stadsvaart Brugge
Stadsvaart Brugge
Klant
De Vlaamse Waterweg
Team
Sweco + Studiebureau SBE
Status
opdracht volbracht