Onze projecten
Landschapsvisies en ecologie

Soorten beschermings programma vleermuizen
2016 — 2016

Soorten beschermings programma vleermuizen

Een soortenbeschermingsprogramma op Vlaams niveau dat een gunstige staat van instandhouding in Vlaanderen tracht te bereiken voor diverse vleermuissoorten.

Dit soortenbeschermingsprogramma (SBP) beoogt het bereiken van een gunstige staat van instandhouding in Vlaanderen, voor die vleermuissoorten waarvan de populaties zich momenteel in een ongunstige staat van instandhouding bevinden. Anderzijds beoogt dit SBP het behouden van de goede staat van instandhouding voor die vleermuissoorten die zich actueel in een goede staat van instandhouding bevinden. Het soortenbeschermingsprogramma wordt opgesteld voor gans Vlaanderen.

Het SBP concretiseert hierbij ook de instandhoudingsdoelstellingen m.b.t. vleermuizen die in het G-IHD-besluit en meer specifiek in de verschillende S-IHD-besluiten voor de verschillende Speciale Beschermingszones (SBZ) werden vastgelegd.

In dit document wordt een overzicht gegeven van de betrokken soorten, hun status, de bedreigingen en de mogelijke doelstellingen voor het bereiken/behouden van hun respectievelijke staat van instandhouding. Daarna wordt een prioritering gemaakt van die acties die op korte termijn nodig zijn om het herstel van de vleermuizenpopulaties in Vlaanderen te verzekeren.

Voorliggend SBP bevat daarom niet alle mogelijke acties die voor het bereiken/behouden van een goede staat van instandhouding nodig zijn. Het SBP heeft namelijk een beperkte looptijd van 5 jaar en sommige acties zijn pas zinvol als andere acties reeds op het terrein zijn uitgevoerd. Daarom voorziet het soortenbesluit de mogelijkheid een soortenbeschermingsprogramma, na evaluatie en eventuele bijsturing, te verlengen.

Het soortenbeschermingsprogramma is te downloaden op https://www.natuurenbos.be/sbpvleermuizen.

Soorten beschermings programma vleermuizen
Soorten beschermings programma vleermuizen
Klant
Afdeling Natuur en Bos
Team
Sweco
Status
opdracht volbracht