Onze projecten
Strategisch advies

RUP Innovatieve stadshaven Antwerpen
2022 —

RUP Innovatieve stadshaven Antwerpen

Het RUP biedt een kader voor ruimte voor bedrijvigheid en de proeftuin voor nieuwe economie op het scharnier tussen stad en haven bestendigen. 

Zoeken naar een kader voor de uitbouw van een toekomstgerichte bedrijvige zone 
Het RUP Innovatieve Stadshaven (ISH) bevindt zich ten noorden van de binnenstad van de stad Antwerpen en meer bepaald ten noordoosten van de nieuwe woonwijk Cadix. Tesamen vormen ze het Eilandje.  

Het RUP bestendigt de ruimte binnen een plangebied als een toekomstgerichte bedrijvige zone. De huidige hoofdbestemming bedrijvigheid blijft behouden. Het doel is het creëren van een dynamische proeftuin voor nieuwe economie, inclusief kansen voor sterke synergie tussen bedrijven, vernieuwende technieken, verdere digitalisering, alternatieve belevering en circulaire economie. De sleutel tot succes bouwt verder op het principe: verweven waar het kan, scheiden waar het moet. 

De visie op het gebied streeft een aantal algemene doelstellingen na. Zo zoekt het naar een hogere ruimtelijke efficiëntie, zowel in programma als in ruimtegebied, en wil het evolueren naar een kwalitatieve economische omgeving met stedelijk karakter. Dit vertaalt zich naar een uitbreiding van het programma met recreatieve en sociaal ondersteunende functies en het voorzien van een kwalitatief openbaar domein. 

Inzetten op duurzame vervoersstromen 
Het RUP ISH draagt bij aan de uitbouw van een stedelijk distributiecentrum voor de stad Antwerpen. Dit centrum verzamelt eerst de grote goederenstromen ter belevering van de stad waarna deze worden herverdeeld wat resulteert in kleinere en efficiëntere vervoersstromen. Dit laat toe nieuwe vormen van duurzame mobiliteit in te zetten zoals cargobikes of kleine elektrische voertuigen. Dit draagt ook bij aan de opgave om tegen 2030 stadsdistributie volledig emissievrij te organiseren.  

Uitvoerige procesvoering 
Ter voorbereiding van het RUP voerde de stad Antwerpen en AG Vespa reeds verschillende onderzoeken uit. De eerste opgave binnen het RUP bestond er in deze studies en onderzoeken samen te brengen tot één coherent verhaal.  

In tweede instantie wordt de discipline mobiliteit uit het bijhorende plan-MER reeds vroeger onderzocht. Dit geeft voldoende tijdig in het proces inzichten die een impact kunnen hebben op het mogelijke en wenselijke programma.  

Het project bevindt zich in fase van de startnota, inclusief de uitwerking van methodologie van de verschillende milieudisciplines gekoppeld aan het plan-MER. 

RUP Innovatieve stadshaven Antwerpen
RUP Innovatieve stadshaven Antwerpen
RUP Innovatieve stadshaven Antwerpen
RUP Innovatieve stadshaven Antwerpen
Klant
Stad Antwerpen
Team
BUUR, Kenter, Sertius, D2S international
Status
in ontwerp