Onze projecten

Ruimtelijk Economische visie, Arendonk
2022 —

Ruimtelijk Economische visie, Arendonk

Opmaak van een Ruimtelijk Economische visie voor verschillende zones binnen de gemeente Arendonk, aangevuld met de uitwerking van gepast instrumentarium om dit in de praktijk om te zetten

Het doel van de opdracht is de uitwerking en realisatie van het Specifiek Economisch Knooppunt Arendonk. Dit betekent concreet het creëren van extra ruimteaanbod voor bedrijvigheid in Arendonk, op basis van de innovatieve principes uit de conceptnota van het nieuwe Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan. Prioritair moet economische ruimte worden verweven in de kernen en zal de optimalisatie en herstructurering van bestaande en bestemde bedrijventerreinen worden doorgevoerd. Het aansnijden van bijkomende (open) ruimte voor bedrijvigheid kan slechts in laatste instantie en onder strikte voorwaarden. Het project spitst zich toe op drie sites, twee sites (Daries en Schotelven) gelegen in de kern van Arendonk en het bedrijventerrein Hoge Mauw gelegen aan de E34.

De problematiek voor enerzijds de verweven sites en anderzijds het bedrijventerrein is heel uiteenlopend. Bij de verweven sites gaat het over hoe en welke typologie van bedrijvigheid in te passen binnen het bestaande woonweefsel van de historische kern. Hierbij moet er rekening gehouden worden met nabije omgeving van de site en de aanwezige eigenaars en gebruikers. Er worden koppelkansen onderzocht en bekeken hoe bedrijvigheid net een meerwaarde kan vormen binnen deze omgeving. De bedoeling is een geintegreerd masterplan op te maken waarbij rekening wordt gehouden met groen, water, bedrijvigheid, mobiliteit etc. Bij Hoge Mauw betreft het eerder een herstructurerings- en optimaliseringsopdracht. Het bedrijventerrein is vandaag de dag ongestructureerd en percelen/bedrijven gebruiken hun ruimte suboptimaal. De studie tracht een antwoord te bieden op de vraag hoe we binnen het bestaande ruimtebeslag meer ruimte kunnen creëren door het toepassen van transformatiestrategieën (ruimte-optimalisatie horizontaal en verticaal (stapelen,…), tijdelijk gebruik etc). Het resultaat is een duurzaam ontwikkelingsscenario & een strategisch transitieplan waarbij er rekening wordt gehouden met de financiële, operationele en juridische aspecten.

Het opzet van de opdracht is het aanreiken van de nodige inzichten aan de opdrachtgever om een afgewogen en gemotiveerde keuze te kunnen maken inzake het potentieel en de ontwikkelingsmogelijkheden voor drie concrete sites, (met iedere een andere typologie en aanpak).

De opdracht start met een grondige analyse fase voor de 3 sites. Bij de verweven sites gaat dit om een standaard ruimtelijke analyse dat inzicht biedt in de bestaande bebouwing, functies, groenstructuur, mobiliteitsstromen etc. Bij Hoge Mauw wordt er buiten de ruimtelijke analyse ook onderzoek gedaan naar het gebruik van het bedrijventerrein (ingangen, leeftijd gebouwen, perceelsgroottes etc). De analyses worden aangevuld met een marktonderzoek waarbij er door middel van surveys, diepte interviews en desk research onderzoek gedaan wordt naar de markttendenzen en dynamieken binnen Arendonk en daarbuiten. De tweede fase betreft ontwerpend onderzoek op de 3 sites om tot toekomstige invullingen /ontwikkelingsscenario’s te komen, hierbij worden verschillende werkateliers met relevante stakeholders georganiseerd en wordt het uiteindelijke plan ook afgetoetst aan de financiële haalbaarheid. Uiteindelijk wordt dit onderzoek in een ruimtelijk-juridisch kader gegoten in de vorm van een RUP met geintegreerd MER.

Het is een innovatief proces omdat het om een uniek vraagstuk gaat dat nog niet eerder is aangevat. Nieuwe ruimtelijke tendensen en randvoorwaarden worden gekoppeld en verbonden aan steeds opnieuw evoluerende economische processen. Het gaat daarnaast om nieuwe verweven vormen van ruimtelijke integratie waar de hedendaagse wetgeving niet op is aangepast. In iedere fase zit een zoektocht naar innovatieve interpretatie en gebruik van het bestaande instrumenten om de beleidsdoelstellingen in de praktijk om te zetten. Het is de bedoeling om de geleerde lessen uit dit traject ook in te zetten in soortgelijk gebieden, elders in de provincie Antwerpen en misschien zelfs Vlaanderen.

Ruimtelijk Economische visie, Arendonk
Ruimtelijk Economische visie, Arendonk
Klant
Provincie Antwerpen
Team
BUUR Part of Sweco
Status
in ontwerp