Onze projecten

Ruimtelijk beleidsplan, Herentals
2021 —

Ruimtelijk beleidsplan, Herentals

Beleidsplan Ruimte en een Mobiliteitsplan voor Herentals

De stad Herentals kent een aantal grote uitdagingen op vlak van ruimte en mobiliteit. De ruimte wordt schaars, demografische trends wijzigen de bevolkingssamenstelling, het klimaat verandert en lijdt tot hittegolven of overstromingen en het dominante autogebruik gaat ten koste van een gezonde leefomgeving en een fijne beleving binnen de Herentalse kernen. Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Herentals dateert van 2007 en bood niet langer de antwoorden op deze nieuwe uitdagingen. Zo ondervond Herentals de behoefte aan een nieuw, globaal en eenduidig kader voor het ruimtelijke en het mobiliteitsbeleid binnen de stad. Naast dat bredere kader vragen bepaalde problematieken om urgentere ingrepen. Het circulatieplan en het parkeerplan moeten op korte termijn oplossingen bieden voor de binnenstad van Herentals.

Sweco ondersteunt Herentals samen met Atelier Romain, Endeavour en Kenter bij de opmaak van het Beleidsplan Ruimte en Mobiliteit. Daarbij is gekozen voor een geïntegreerde aanpak waarbij het ruimtelijke en het verkeerskundige beleid maximaal op elkaar worden afgestemd. Daarbij werden hoge ambities gesteld om te komen tot een aangenamer en duurzamer Herentals.

Binnen het mobiliteitsplan wordt een beleid ontwikkeld dat is afgestemd op de recentste trends zoals basisbereikbaarheid, de vervoerregio’s, deelmobiliteit, elektrificatie van het wagenpark, enz. Zo ontstaat een toekomstgericht beleid dat moet leiden tot een duurzamer verplaatsingsgedrag en veiligere en aangenamere buurten. Binnen het mobiliteitsplan werden de krijtlijnen voor dit beleid op de lange tot middellange termijn uitgewerkt. De principes worden vervolgens doorvertaald naar een concreter niveau binnen het circulatieplan en het parkeerbeleidsplan. Om een gericht beleid te kunnen ontwikkelen op maat van Herentals werden grondige analyses uitgevoerd van het verkeerssysteem van Herentals. Aan de hand van kruispunttellingen, doorsnedetellingen, GPS-gegevens, parkeerdruktellingen en parkeerduurtellingen werd een gedetailleerd beeld opgemaakt van het verplaatsingsgedrag in Herentals. Op basis van deze gegevens konden circulatie- en parkeerstrategieën worden uitgewerkt op maat van Herentals.

Ruimtelijk beleidsplan, Herentals
Ruimtelijk beleidsplan, Herentals
Klant
Stad Herentals
Team
Atelier Romain - Kenter - Endeavour
Status
in ontwerp