Onze projecten
Masterplanning
Haalbaarheidsstudies
Beleidsplanning
Ruimtelijke instrumenten
Strategisch advies
Ondersteuning lokale besturen

Raamcontract Hasselt
2012 — 2016

Raamcontract Hasselt

Externe ondersteuning en uitwerking van het ruimtelijk beleid

BUUR is samen met ARCADIS Belgium opdrachthouder voor het raamcontract ‘ondersteuning en uitwerking van het ruimtelijk beleid’ voor de stad Hasselt. Dit raamcontract voorziet voor een periode van 4 jaar in de opmaak van een dertigtal ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) en de opmaak van een viertal strategische masterplannen. Daarnaast worden in het kader van dit raamcontract verschillende beleidsvoorbereidende taken uitgevoerd die tot doel hebben de stad te adviseren in ruimtelijke keuzes en nieuwe projecten inhoudelijk en procesmatig aan te sturen.

BUUR en ARCADIS werken voor deze studieopdracht complementair aan elkaar. De taken met een strategische en ontwerpgerichte insteek worden getrokken door BUUR, de taken met een technische en juridische insteek door ARCADIS.

Concreet werden onder meer de volgende deelopdrachten door BUUR uitgevoerd:

– De opmaak van masterplannen voor het stedelijk verwevingsgebied ‘Pietelbeek’, voor de reconversie van de Kanaalkom tot een nieuwe stadswijk ‘Blauwe Boulevard’, en voor de versterking van de dorpskern van Sint-Lambrechts-Herk, inclusief de procesregie en externe communicatie met de bewoners en sleutelactoren.

– De opmaak van een strategische ruimtelijk onderzoek naar de inplanting van een voetbalstadion met een capaciteit van 8.000 zitplaatsen in Hasselt.

– Ruimtelijke haalbaarheidsonderzoeken voor de site van de voormalige Rijkswachtkazerne en voor de site ‘Oude Statie’.

– De opmaak van een voorontwerp voor de inrichting van het openbaar domein van het project Havenkwartier, een gemengd stedelijk project met woningen en commerciële functies en een ondergrondse randparking van 2.000 plaatsen.

– De opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor het centrum van Godsheide. Godsheide is één van de kernen in de rand van Hasselt die in de komende jaren zullen uitbreiden. In dit RUP wordt het juridisch kader vastgelegd voor deze uitbreiding.

Raamcontract Hasselt
Raamcontract Hasselt
Raamcontract Hasselt
Raamcontract Hasselt
Raamcontract Hasselt
Code
HRC
Klant
Stad Hasselt
Team
THV BUUR + Arcadis
Status
In ontwerp