Onze projecten

Ontwerp Spaarbekken Oelegem
2021 —

Ontwerp Spaarbekken Oelegem

Ontwerp Spaarbekken met volume tussen 4,5 en 6 miljoen m³

Vandaag de dag worden er in het valleigebied van de Tappelbeek een aantal hydrologische knelpunten vastgesteld, die de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen belemmeren en het efficiënt beheer van het gebied bemoeilijken. De vallei van de Tappelbeek is ter hoogte van het studiegebied sterk verstoord waarbij een stuk waardevol valleigebied gekneld wordt tussen de E313 en de E19, alsook door het Albertkanaal. De vallei van de Tappelbeek is ter hoogte van het studiegebied sterk onderhevig aan opwellend kwel en biedt samen met het aanwezig veen de geschikte condities voor grondwaterafhankelijke vegetaties en habitats. De sterke aanwezigheid van de Formatie van Lillo maakt dat er dicht bij het maaiveld een kalkrijke schelp-zandlaag aanwezig is die op sommige plaatsen doorheen het studiegebied dagzoomt. Dit maakt de omgevingscondities nog eens zo specifiek en uitermate geschikt voor de ontwikkeling van zeldzame habitats, zoals het Goudveil-Essenbos.

Enerzijds heeft deze studie als doel het ecohydrologisch systeem in het valleigebied beter te BEGRIJPEN, te karakteriseren en de hydrologische knelpunten te inventariseren. Op hydrologisch vlak ligt de focus op het beter begrijpen van de interactie tussen de grond- en oppervlaktewaterpeilen in het gebied dat onderhevig is aan de drainerende werking van waterlopen, grachten en greppels. Op ecologisch vlak spitst het onderzoek zich toe op het bepalen van de potentie van het studiegebied voor de habitats, regionaal belangrijke biotopen en soorten door vergelijking van gemeten abiotische variabelen en standplaatsvereisten. Anderzijds wil deze studie ook concrete MAATREGELEN aanreiken om de hydrologische knelpunten aan te pakken, en het effect van deze maatregelen inschatten op basis van de opgedane systeemkennis. De studie wordt opgesteld in het kader van de aanleg van een nieuw waterspaarbekken in Oelegem. In de studie worden de effecten van het waterspaarbekken op het ecohydrologisch systeem onderzocht.

#DESKTOPSTUDIE
Een eerste desktopstudie van alle beschikbare geografische, ecologische en hydrologische data geeft een initieel inzicht in de historiek en ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied, het functioneren van het lokale afwateringssysteem (grachten, waterlopen, vijvers, …) en de omgevingskarakteristieken van de gehele vallei.

#TERREININVENTARISATIE
Daarnaast worden er in kader van deze studie een uitgebreide monitoringscampagne uitgevoerd. Op hydrologisch vlan wordt het grondwater- en oppervlaktewatersysteem in kaart gebracht, zowal wat betreft de waterkwaliteit als -kwantiteit. Er werden daartoe enkele peilbuisraaien uitgerold die zowel het oppervlaktewater- als het grondwaterpeil opmeten met behulp van data loggers. Daarnaast wordt ook meerdere malen grondwater- en oppervlaktewaterkwaliteit bemonsterd, en worden er debietsmetingen uitgevoerd op enkele strategische punten in het gebied. Ook detailopmeting van een deel van het grachtennetwerk in het gebied wordt voorzien. Daarnaast wordt de bodem verder in kaart gebracht. Verder wordt er ook een uitgebreide ecologische inventarisatie uitgevoerd. Daarbij wordt in de lente een vegetatiekartering uitgevoerd in het gebied samen met een beschrijving van de standplaatsvereisten van de verschillende habitatis en biotopen. Hierbij wordt voornamelijk gefocust op de natte bostypes zoals Goudveil)Essenbos (bronbos), Matig voedselrijk broekbos en Ruigt-Elzenbroek, maar ook op de overgangszones van deze natte bostypes naar drogere bostypes zoals Eiken-Beukenbossen en Essen-Eikenbossen.

#GRONDWATERMODELLERING
Het hydrologisch systeem, voornamelijk het grondwatersysteem, wordt onderzocht via een grondwatermodellering. Op basis van de modellering kan er een beter beeld van de grondwaterstroming in de huidige situatie gevormd worden. Verder worden de effecten van het waterspaarbekken op het grondwater gemodelleerd.

#GEDRAGEN MAATREGELEN
Op basis van de verzamelde informatie wordt er een maatregelen pakket uitgewerkt om de instandhoudingsdoelstellingen te bereiken. Dit gebeurt in nauw overleg en samenspraak met de stakeholdergroep via verschillende overlegmomenten. Sweco leidt dit overleg in goede banen om te komen tot een realistisch degelijk onderbouw maar ook gedragen resultaat.

#AANPAK
Een combinatie van inventarisatie, data-analyse, ervaring en overleg met de stakeholders stelt ons in staat degelijk onderbouwd advies te geven.

Klant
Water-link
Team
BUUR
Status
in uitvoering