Onze projecten

Mobiliteitsplan en procesbegeleiding, leuven
2021 — 2023

Mobiliteitsplan en procesbegeleiding, leuven

Opmaak van een nieuw mobiliteitsplan voor Stad Leuven, inclusief deelmobiliteitsplannen voor 5 stadsdelen.

#OPDRACHT
Het bestaande mobiliteitsplan van de Stad Leuven dateert van 2003 en is bijgevolg dringend aan vernieuwing toe. De opdracht bestaat uit het actualiseren en verdiepen van het stedelijk mobiliteitsplan om tegemoet te komen aan de huidige context en uitdagingen, de autoluwe binnenstad, de steeds verder groeiende bevolking, de verzadiging van het wegennet, en de steeds urgentere nood aan klimaatverandering aan te pakken. Verder bouwend op de basisuitgangspunten van het ruimtelijk structuurplan wordt een strategische visie voor het stedelijk mobiliteitssysteem ontwikkeld, gekoppeld aan de doelstellingen en maatregelen op korte, middellange en lange termijn om deze visie te implementeren.

De raamovereenkomst beslaat de uitwerking van een globaal mobiliteitsplan voor het gehele grondgebied in 3 opeenvolgende nota’s conform het basisbereikbaarheid, aangevuld met 5 plannen waarin het beleid wordt verfijnd voor 5 stadsdelen.

#UITWERKING
Hoewel het vorige mobiliteitsplan dateert van 2003 kan er gesteund worden op het vele (deels door BUUR uitgevoerde) bestaande studiewerk verricht in het kader van o.a. Regionet Leuven en de Roadmap Leuven 2030.

Verder bouwend op reeds bestaande doelstellingen ambieert het plan een zeer sterke modal shift, die wordt vormgegeven door de uitwerking van 12 thematische strategieën. Deze thema’s (zoals de netwerken van de verschillende modi, parkeerbeleid, innovatieve mobiliteitsoplossingen en dataverwerving, emissie-arme logistiek, en institutionele partnerships) vormen de bouwstenen voor een strategie die een duurzame mobiliteitstransitie uitstippelt op stadsregionale schaal in verschillende facetten.

De concrete uitwerking op het terrein wordt mee vormgegeven door de opmaak van vijf deelmobiliteitsplannen, die de algemene principes en strategieën vertalen naar netwerken en maatregelen op buurtniveau, zoals de lokale fiets- en autonetwerken of circulatieplannen om het sluipverkeer tegen te gaan. Daarnaast is er een focus op de gerelateerde thema’s van leefkwaliteit en publieke ruimte.

#PROCES
De ontwikkeling van deze strategie gebeurt in nauwe samenwerking met de stedelijke diensten en de bewoners van de stad, door middel van regelmatige overlegmomenten met de stand en een participatief traject met bewonerspanels en participatiemomenten voor het brede publiek.

Mobiliteitsplan en procesbegeleiding, leuven
Code
LMP
Klant
Stad Leuven
Team
Vectric
Status
voltooid