Onze projecten
Infrastructuurontwerp
Mobiliteitsplanning
Verkeerstechnisch onderzoek

Livan II Antwerpen
2016 —

Livan II Antwerpen

Tramuitbreiding – voorbereidende studies i.f.v. LIVAN2

In opdracht van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn werkt de THV Arcadis-BUUR aan de uitbreiding van het openbaar vervoer in de zuidrand van Antwerpen. In samenspraak met de betrokken gemeentes en districten worden twee nieuwe tramverbindingen onderzocht op het grondgebied van Kontich, Edegem, Mortsel en Wilrijk. Deze kaderen binnen de Mobiliteitsvisie 2020 van De Lijn waarin het creëren van een hoogwaardig performant OV-aanbod vooropgesteld wordt.

In de tracéstudie worden de verschillende tracé-alternatieven gegenereerd, onderzocht en beoordeeld. De nieuwe tramtracés moeten voldoen aan een hoge ambitie: een goede doorstroming, een optimaal vervoerpotentieel en goede inpasbaarheid in de bestaande ruimtelijke context op verkeerskundig, stedenbouwkundig en landschappelijke wijze. Tegelijk moeten ze over het vermogen beschikken om de ruimtelijke structuur te versterken door nieuwe relaties te creëren en ontwikkelingspotentieel voor stedelijke functies (wonen, werken, centrumfuncties) te genereren.

BUUR verfijnde de methodiek en GIS-tool die voor Brabantnet werd ontwikkeld om tracés systematisch te verkennen en te analyseren. De multi-criteria evaluatiemethode weegt tracé-alternatieven af volgens hun interne (investeringskost, snelheid, exploitatiekost, primair potentieel, verknoping met andere modi, netwerkvorming) en externe (inpasbaarheid, verenigbaarheid omgeving, structurversterking, ruimtebeslag, relaties, open ruimte) kwaliteiten.

Via ontwerpend onderzoek wordt de ruimtelijke inpasbaarheid van de meest beloftevolle tracés verder onderzocht. Parallel hiermee zal De Lijn een MKBA uitvoeren en wordt het draagvlak getoetst bij de verschillende actoren. Pas dan zal De Lijn overgaan tot een globale afweging en voorstel van beslissing.

Livan 2 vormt een sleutel om mobiliteit in te zetten voor de transformatie van de tramloze 20 eeuwse Antwerpse zuidrand tot een volwaardige stedelijke structuur.

Livan II Antwerpen
Livan II Antwerpen
Livan II Antwerpen
Livan II Antwerpen
Code
LIV
Klant
Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn
Team
THV Arcadis+ BUUR
Status
In ontwerp