Onze projecten
Beleidsplanning
Strategisch advies

Kernnota Oost-Vlaanderen
2017 — 2018

Kernnota Oost-Vlaanderen

Opmaak kernnota ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’

De kernnota ‘Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’ beschrijft het ruimtelijk beleid van de Provincie op lange termijn. De nota moet zowel het hoofd bieden aan huidige beleidsuitdagingen, als een goede gids zijn bij het aangaan van toekomstige uitdagingen en trends die vandaag nog niet gekend zijn. De Provincie wil ruimte op een slimme manier inzetten om in 2050 een klimaatgezonde en kwalitatieve leefomgeving te hebben. Daarbij is er zowel op het vlak van wonen en open ruimte, maar ook inzake mobiliteit, energie en economie een ommekeer nodig.

BUUR en Atelier Romain vertrekken vanuit de essentie van het ruimtelijk beleid, nl. het realiseren van kernwaarden waar de Provincie vanuit haar ruimtelijk beleid uitvoering aan wil geven, als bouwstenen van de visie. Aan de hand van enkele illustraties wordt getoond hoe het ruimtelijk beleid kan bijdragen aan het invullen van deze kernwaarden, bv. met de uitbouw van knooppunten of een energielandschap. Vervolgens worden ruimtelijke principes vooropgesteld die de waarden en illustraties omzetten in een concreet toetsingskader. Door dit toetsingskader te gebruiken bij alle ruimtelijke dossiers die op de tafel van de Provincie komen te liggen, is de doorwerking van de kernwaarden in het beleid gegarandeerd.

Tenslotte geven we in verschillende werkvelden aan hoe de Provincie concreet hiermee aan de slag kan. De kernnota is het resultaat van een brede denkoefening. Tijdens het proces zijn experten, het middenveld, gemeenten, het Vlaams Gewest en studiebureaus bij het debat betrokken. Via een laagdrempelige informatiecampagne werden ook alle andere Oost-Vlamingen uitgenodigd na te denken over het gebruik van ‘hun’ ruimte.

De kernnota is goedgekeurd door de Provincieraad als basis voor het toekomstig grondgebonden beleid de provincie Oost-Vlaanderen. De leidraad naar 2050. Op termijn moet de nota en de bijbehorende beleidskaders het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan vervangen.

Kernnota Oost-Vlaanderen
Kernnota Oost-Vlaanderen
Kernnota Oost-Vlaanderen
Kernnota Oost-Vlaanderen
Kernnota Oost-Vlaanderen
Kernnota Oost-Vlaanderen
Code
ONR
Klant
Provincie Oost-Vlaanderen
Team
BUUR + ATELIER ROMAIN
Status
Volbracht