Onze projecten
Beleidsplanning
Ruimtelijke instrumenten

Herziening structuurplan Blankenberge
2015 — 2020

Herziening structuurplan Blankenberge

Vooruitblik naar beleidsplanning

Vooruit kijkend naar het Beleidsplan Ruimte zijn we bij deze herziening van het structuurplan gericht te werk gegaan, met een focus op strategische thema’s en locaties. Thema’s die op basis van de ervaringen met het huidige structuurplan of op basis van andere bevindingen een verdere uitdieping vragen of bijsturing, of die sterker in de verf moeten gezet worden. Volgende thema’s kwamen daarbij o.a. naar voor: de woonkwaliteit van de stedelijke omgeving, betaalbaarheid van woningen versus tweede verblijven, erfgoedvisie, maatregelen voor een duurzame en ecologische stedenbouw, implementatie van groen/blauwe netwerken, verweving natuur – landbouw, betere coherentie tussen de verschillende ruimte gerelateerde  beleidsplannen.

Er werd vertrokken van een lezing van de stad.  In een workshop met de stad werden aan de hand van deze lezing de bestaande structuren en het bestaande patrimonium geëvalueerd en werden de knelpunten scherp gesteld. Op (verruimde) werkgroepen werden visies voorgelegd om af te toetsen welke voorstellen de voorkeur dragen en voor welke voorstellen er dus een draagvlak bestond. Bij het uitschrijven van de kernnota’s maken we het onderscheid tussen het uitzetten van de visie, het zoeken naar bijkomende of nieuwe strategieën om de visie te realiseren en tot slot, als resultaat, een concreet actieprogramma. De verschillende thema’s die in het begin naar voor werden geschoven, werden hierbij integraal, en niet louter sectoraal benaderd.

De herziening draait dan ook voornamelijk rond  het uitzetten van doelstellingen rond ‘Vernieuwde Stedelijkheid’. Dit thema vormt meteen de eerste kernnota van de herziening. Het aanbrengen van functionele en ruimtelijke structuur en beeldbepalende  dragers die de samenhang tussen en in de verschillende stadsdelen kan verhogen, vormde een eerste aandachtspunt. Deze dienen ook als aanknopingspunt voor de uitbouw van een groen netwerk doorheen het stedelijke weefsel. M.a.w. vooral meer en beter openbaar domein en stedelijk groen in al zijn vormen, gekoppeld aan een veilig en aangenaam gebiedsdekkend netwerk van trage wegen dat tot diep in de wijken en de open ruimte doorloopt en ze onderling verbindt.

De visie op de stad werd ook gebiedsgericht uitgediept, met focus op bepaalde deelgebieden. Per woonomgeving dienen de principes voor minimale woonkwaliteiten, vereisten en normeringen voor de woningen, het openbaar domein en groen bepaald te worden en dienen de maatregelen uitgezet te worden om dit te bereiken. De principes worden bij de verdere uitwerking in RUP’s, groenstructuurplan, beeldkwaliteitsplan, … doorvertaald naar concrete inrichtingsmaatregelen op het terrein. Daarbij werd specifiek ingezoomd op het stadscentrum dat in Blankenberge in directe relatie staat met de dijkappartementen. Via ontwerpend onderzoek werd gezocht naar typologieën voor kwalitatieve verdichting en vergroening, die een antwoord zouden kunnen bieden op deze schaalbreuk, met een focus op het bouwblok, bouwprojecten en waardevol patrimonium.

Een andere sleutelkwestie voor Blankenberge vormde het gebruik van de open ruimte. De focus voor dit gebied ligt momenteel te vaak en te eenzijdig op natuurbescherming en natuurbeleving, waardoor andere vragen en behoeften soms als bedreigend of als een knelpunt worden ervaren. Een strategie met een integrale benadering van natuur, landschap, patrimonium, recreatie en ontsluiting tot een harmonisch geheel is daarom noodzakelijk.

Herziening structuurplan Blankenberge
Herziening structuurplan Blankenberge
Herziening structuurplan Blankenberge
Herziening structuurplan Blankenberge
Klant
stad Blankenberge
Status
Volbracht