Onze projecten
Landschapsvisies en ecologie

Geïntegreerd beheersplan Hof ter Laken
2021 — 2021

Geïntegreerd beheersplan Hof ter Laken

Opmaak van een beheersplan en waterstudie voor Hof ter Laken te Heist-op-den-Berg

Beheersplan

De doelstelling was de opmaak van een geïntegreerd beheersplan voor het Hof ter Laken te Heist-op-den-Berg. Voor wat betreft het kasteelgebouw en de gebouwen van de remise en de boswachterswoning worden de huidige staat, de waardestelling en de visie kort omschreven, maar worden geen detailleerde beheerkeuzes geformuleerd.

Het beheersplan wordt opgesteld conform de inhoudelijke richtlijnen voor het opstellen van beheerplannen zoals bepaald in het Onroerenderfgoeddecreet en het Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijke milieu van 21 oktober 1997 met latere wijzigingen en aanvullingen.

De opmaak van het geïntegreerd beheersplan kadert in de bescherming van het plangebied als beschermd monument ‘Kasteeldomein Ter Laeken’, dat werd beschermd omwille van het algemeen belang gevormd door de historische, in casu ook de architectuurhistorische waarde. Het plangebied heeft ook een belangrijke natuurwaarde, zo werden delen van het plangebied opgenomen als habitattype, regionaal belangrijk biotoop of deels habitattype binnen de habitatkaart.

Gezien het domein een vrij achterstallig beheer kent en inrichtings- en beheermaatregelen noodzakelijk waren, werd door Kempens Landschap i.s.m. de gemeente Heist-op-den-Berg beslist om een beheerplan op te maken. Gelet op de belangrijke erfgoedwaarde en de natuurwaarde werd geopteerd voor de opmaak van een geïntegreerd beheersplan. Het geïntegreerd beheersplan heeft als doel een visie te ontwikkelen op de toekomstige herwaardering en ontwikkeling van het erfgoed. Randvoorwaarden voor de opmaak van het beheersplan zijn de verschillende functies die in het gebied aanwezig zijn. Deze functies situeren zich zowel op het vlak van cultuurhistorie, landschap en natuurbehoud als (zachte) recreatie.

Het geïntegreerd beheersplan heeft een looptijd van 24 jaar.

Waterstudie

Het gebied is grotendeels gelegen binnen de vallei van de Grote Nete. Ondanks deze ligging kampt het gebied met watertekorten zodat delen van het jaar de vijvers/ringgrachten slechts weinig of geen water bevatten. Dit is zowel voor de natuur- als recreatieve waarden van het gebied niet wenselijk. De beheerder van het gebied wil voornamelijk in het oostelijke en middendeel van het gebied een meer stabiele waterstand creëren. Onderhavige waterstudie tracht een antwoord te geven op een aantal vragen en invulling te geven aan mogelijke oplossingen.

Geïntegreerd beheersplan Hof ter Laken
Geïntegreerd beheersplan Hof ter Laken
Geïntegreerd beheersplan Hof ter Laken
Klant
Kempens Landschap
Team
Sweco
Status
opdracht volbracht