Onze projecten
Masterplanning
Strategisch advies

CAT-site Vilvoorde – Machelen
2012 —

CAT-site Vilvoorde - Machelen

Studie naar de stedenbouwkundige armaturen in voorbereiding op de open oproep voor het AZJP

De CAT-site is de naam van een 55ha groot bedrijventerrein grotendeels in eigendom van Renault, op het grondgebied van Vilvoorde en Machelen. Het gebied heeft een strategische ligging vlakbij Brussels Airport, de E19 en het station van Vilvoorde. Door voormalige industriële bedrijvigheid en gebruik als stortplaats voor huishoudelijk afval, is de ondergrond sterk verontreinigd. Een groot aantal actoren houdt zich bezig met de site: de lokale besturen, AO, Afdeling Ruimte, provinciebestuur, AWV, OVAM, VMM, NMBS, Elia, en diverse private partijen. Verschillende projecten en processen zijn opgestart, de meeste zonder veel resultaat.

Er is grote onzekerheid over de saneringslast, het gewenst programma, de ontsluiting, de coördinatie van de ontwikkeling, het financieel risico, … . Het ontbreken van enige ruimtelijke visie op het gebied werkt verlammend op de voorbereiding van een herontwikkeling. Intussen werd ook de beslissing genomen om een nieuw regionaal ziekenhuis op de site te huisvesten. De lokale besturen stellen BUUR aan om een “armaturenplan” op te stellen. Dergelijk plan moet de krijtlijnen vastleggen waarbinnen de toekomstige ontwikkeling moet passen.

BUUR slaagt erin een armaturenplan uit te werken dat de tegenstellingen tussen de actoren overbrugt. Dit gebeurt door het in kaart brengen van de vele randvoorwaarden via ontwerpend onderzoek en een intensief overlegtraject met actoren (bilateraal en binnen de stuurgroep). Vooral de vervuiling, de waterhuishouding, de verkeersontsluiting, de aanwezigheid van het ziekenhuis en de nabijheid van het GEN-station brengen specifieke condities mee. Het armaturenplan is een landschapsstructuur die de multimodale verkeersinfrastructuur, de groenvoorzieningen en de waterbuffering opneemt. Het is gefaseerd realiseerbaar zodat de investeringen kunnen gespreid worden. Het armaturenplan verleent identiteit aan het gebied en laat toe om delen te ontwikkelen zonder dat duidelijkheid bestaat over het geheel. BUUR heeft intussen de opdracht gekregen om dit armaturenplan verder uit te werken tot een inrichtingsplan.

CAT-site Vilvoorde - Machelen
CAT-site Vilvoorde - Machelen
CAT-site Vilvoorde - Machelen
CAT-site Vilvoorde - Machelen
Code
CAT
Klant
AZJP - Stad Vilvoorde - Gemeente Machelen
Team
BUUR
Status
In ontwerp