Onze projecten
Landschapsvisies en ecologie

Beheersplan Onroerend Erfgoed Zoet Water, Oud-Heverlee
2017 — 2017

Beheersplan Onroerend Erfgoed Zoet Water, Oud-Heverlee

Opmaak van een beheersplan voor het geheel van het beschermde landschap ‘Zoet Water’ en een deel van het beschermd landschap ‘Heverleebos en Meerdaalwoud’

De doelstelling was de opmaak van een beheersplan voor het geheel van het beschermde landschap ‘Zoet Water’ en een deel van het beschermd landschap ‘Heverleebos en Meerdaalwoud’, met inbegrip van de beschermde dorpsgezichten ‘Voormalige watermolen met onmiddellijke omgeving’ en ‘Spaans Dak met onmiddellijke omgeving’, gelegen in de gemeente Oud-Heverlee.

Het beheersplan werd opgesteld conform de inhoudelijke richtlijnen voor het opstellen van beheersplannen zoals bepaald in het Onroerenderfgoeddecreet.

Het gebied wordt gekenmerkt door een hoge waardering wat betreft (cultuur)historische aspecten en natuurwetenschappelijke aspecten. Deze aspecten dienen behouden en waar mogelijk versterkt te worden, in overeenstemming met de bescherming als landschap, het opgemaakte bosbeheerplan en de waarden binnen VEN en SBZ. Aandacht voor de archeologische relicten in de omgeving van het projectgebied is tevens een doelstelling. Hierbij wordt gestreefd naar het behoud van de archeologische relicten, een minimale bodemverstoring en een aangepast beheer van landschappelijke elementen zoals de bossen.

Het uitgangsprincipe van het beheersplan voor het studiegebied is via een aantal ingrepen de beeldwaarde, historiciteit, aantrekkelijkheid (esthetische en landschappelijke waarden) en natuur(wetenschappelijke) waarde te verhogen om zo een meer samenhangend geheel van het gebied te verkrijgen. Daarnaast staat het gebied voor een aantal belangrijke uitdagingen. Op vlak van beheer en onderhoud, zijn een aantal inhaalbewegingen nodig.

Het gebied rond het Zoet Water dient tevens verschillende kwaliteiten en functies te herbergen (natuur, historiek, esthetische functie, sociaal-culturele functie, landschap). Door die verwevenheid van de verschillende kwaliteiten wordt de sociaal-recreatieve en educatieve waarde van het gebied verhoogd. Op deze manier kan het gebied verder een optimale functie als wandel- en rustgebied vervullen, maar kan het ook bijdragen aan de natuur- en sociaal-recreatieve functie, al dan niet in het kader van kleinschalige evenementen in of rond het gebied.

Beheersplan Onroerend Erfgoed Zoet Water, Oud-Heverlee
Beheersplan Onroerend Erfgoed Zoet Water, Oud-Heverlee
Klant
gemeente Oud-Heverlee
Team
Sweco
Status
opdracht volbracht